Tag «lord murugan names in sanskrit»

108 Names Of Lord Kartikeya

108 Names Of Lord Kartikeya No English Name Mantra 1 Om Brahmavadine Namah। 2 Om Brahmane Namah। 3 Om Brahmabrahmanavatsalaya Namah। 4 Om Brahmanyaya Namah। 5 Om Brahmadevaya Namah। 6 Om Brahmadaya Namah। 7 Om Brahmasangrahaya Namah। 8 Om Paraya Namah। 9 Om Paramaya Tejase Namah। 10 Om Mangalanancha Mangalaya Namah। 11 Om Aprameyagunaya Namah। …