108 Names Of Lord Sukkra

108 Names Of Lord Sukkra

 

No. English Name Mantra
1 Om Shukraya Namah।
2 Om Shuchaye Namah।
3 Om Shubhagunaya Namah।
4 Om Shubhadaya Namah।
5 Om Shubhalakshanaya Namah।
6 Om Shobhanakshaya Namah।
7 Om Shubhravahaya Namah।
8 Om Shuddhasphatikabhasvaraya Namah।
9 Om Dinartiharakaya Namah।
10 Om Daityagurave Namah।
11 Om Devabhivanditaya Namah।
12 Om Kavyasaktaya Namah।
13 Om Kamapalaya Namah।
14 Om Kavaye Namah।
15 Om Kalyanadayakaya Namah।
16 Om Bhadramurtaye Namah।
17 Om Bhadragunaya Namah।
18 Om Bhargavaya Namah।
19 Om Bhaktapalanaya Namah।
20 Om Bhogadaya Namah।
21 Om Bhuvanadhyakshaya Namah।
22 Om Bhuktimuktiphalapradaya Namah।
23 Om Charushilaya Namah।
24 Om Charurupaya Namah।
25 Om Charuchandranibhananaya Namah।
26 Om Nidahye Namah।
27 Om Nikhilashastragyaya Namah।
28 Om Nitividyadhurandharaya Namah।
29 Om Sarvalakshanasampannaya Namah।
30 Om Sarvapadgunavarjitaya Namah।
31 Om Samanadhikanirmuktaya Namah।
32 Om Sakalagamaparagaya Namah।
33 Om Bhrigave Namah।
34 Om Bhogakaraya Namah।
35 Om Bhumisurapalanatatparaya Namah।
36 Om Manasvine Namah।
37 Om Manadaya Namah।
38 Om Manyaya Namah।
39 Om Mayatitaya Namah।
40 Om Mahayashase Namah।
41 Om Baliprasannaya Namah।
42 Om Abhayadaya Namah।
43 Om Baline Namah।
44 Om Satyaparakramaya Namah।
45 Om Bhavapashaparityagaya Namah।
46 Om Balibandhavimochakaya Namah।
47 Om Ghanashayaya Namah।
48 Om Ghanadhyakshaya Namah।
49 Om Kambugrivaya Namah।
50 Om Kaladharaya Namah।
51 Om Karunyarasasampurnaya Namah।
52 Om Kalyanagunavardhanaya Namah।
53 Om Shvetambaraya Namah।
54 Om Shvetavapushe Namah।
55 Om Chaturbhujasamanvitaya Namah।
56 Om Akshamaladharaya Namah।
57 Om Achintyaya Namah।
58 Om Akshinagunabhasuraya Namah।
59 Om Nakshatraganasancharaya Namah।
60 Om Nayadaya Namah।
61 Om Nitimargadaya Namah।
62 Om Varshapradaya Namah।
63 Om Hrishikeshaya Namah।
64 Om Kleshanashakaraya Namah।
65 Om Kavaye Namah।
66 Om Chintitarthapradaya Namah।
67 Om Shantamataye Namah।
68 Om Chittasamadhikrite Namah।
69 Om Adhivyadhiharaya Namah।
70 Om Bhurivikramaya Namah।
71 Om Punyadayakaya Namah।
72 Om Puranapurushaya Namah।
73 Om Pujyaya Namah।
74 Om Puruhutadisannutaya Namah।
75 Om Ajeyaya Namah।
76 Om Vijitarataye Namah।
77 Om Vividhabharanojjvalaya Namah।
78 Om Kundapushpapratikashaya Namah।
79 Om Mandahasaya Namah।
80 Om Mahamataye Namah।
81 Om Muktaphalasamanabhaya Namah।
82 Om Muktidaya Namah।
83 Om Munisannutaya Namah।
84 Om Ratnasimhasanarudhaya Namah।
85 Om Rathasthaya Namah।
86 Om Rajataprabhaya Namah।
87 Om Suryapragdeshasancharaya Namah।
Om Surashatrusuhride Namah।
Om Kavaye Namah।
Om Tulavrishabharashishaya Namah।
Om Durdharaya Namah।
Om Dharmapalakaya Namah।
Om Bhagyadaya Namah।
Om Bhavyacharitraya Namah।
Om Bhavapashavimochakaya Namah।
Om Gaudadesheshvaraya Namah।
Om Goptre Namah।
98 Om Gunine Namah।
99 Om Gunavibhushanaya Namah।
100 Om Jyeshthanakshatrasambhutaya Namah।
101 Om Jyeshthaya Namah।
102 Om Shreshthaya Namah।
103 Om Shuchismitaya Namah।
104 Om Apavargapradaya Namah।
105 Om Anantaya Namah।
106 Om Santanaphaladayakaya Namah।
107 Om Sarvaishvaryapradaya Namah।
108 Om Sarvagirvanaganasannutaya Namah।