108 Names of Lord Vishnu

108 Names of Lord Vishnu

No Name Name Mantra
1
Vishnu Om Vishnave Namah
2
Lakshmipati Om Lakshmipataye Namah
3
Krishna Om Krishnaya Namah
4
Vaikuntha Om Vaikunthaya Namah
5
Garudadhwaja Om Garudadhwajaya Namah
6
Parabrahma Om Parabrahmane Namah
7
Jagannatha Om Jagannathaya Namah
8
Vasudeva Om Vasudevaya Namah
9
Trivikrama Om Trivikramaya Namah
10
Daityantaka Om Daityantakaya Namah
11
Madhuri Om Madhuripave Namah
12
Tarkshyavahanaya Om Tarkshyavahanaya Namah
13
Sanatana Om Sanatanaya Namah
14
Narayana Om Narayanaya Namah
15
Padmanabha Om Padmanabhaya Namah
16
Hrishikesha Om Hrishikeshaya Namah
17
Sudhapradaya Om Sudhapradaya Namah
18
Madhava Om Madhavaya Namah
19
Pundarikaksha Om Pundarikakshaya Namah
20
Sthitikarta Om Sthitikarta Namah
21
Paratpara Om Paratparaya Namah
22
Vanamali Om Vanamaline Namah
23
Yajnarupa Om Yajnarupaya Namah
24
Chakrapanaye Om Chakrapanaye Namah
25
Gadadhara Om Gadadharaya Namah
26
Upendra Om Upendraya Namah
27
Keshava Om Keshavaya Namah
28
Hamsa Om Hamsaya Namah
29
Samudramathana Om Samudramathanaya Namah
30
Haraye Om Haraye Namah
31
Govinda Om Govindaya Namah
32
Brahmajanaka Om Brahmajanakaya Namah
33
Kaitabhasuramardana Om Kaitabhasuramardanaya Namah
34
Shridhara Om Shridharaya Namah
35
Kamajanaka Om Kamajanakaya Namah
36
Sheshashayini Om Sheshashayine Namah
37
Chaturbhuja Om Chaturbhujaya Namah
38
Panchajanyadhara Om Panchajanyadharaya Namah
39
Shrimata Om Shrimate Namah
40
Sharngapana Om Sharngapanaye Namah
41
Janardana Om Janardanaya Namah
42
Pitambaradhara Om Pitambaradharaya Namah
43
Deva Om Devaya Namah
44
Suryachandravilochana Om Suryachandravilochanaya Namah
45
Matsyarupa Om Matsyarupaya Namah
46
Kurmatanave Om Kurmatanave Namah
47
krodarypa Om Krodarupaya Namah
48
Nrikesari Om Nrikesarine Namah
49
Vamana Om Vamanaya Namah
50
Bhargava Om Bhargavaya Namah
51
Rama Om Ramaya Namah
52
Bali Om Baline Namah
53
Kalki Om Kalkine Namah
54
Hayanana Om Hayananaya Namah
55
Vishwambhara Om Vishwambharaya Namah
56
Shishumara Om Shishumaraya Namah
57
Shrikara Om Shrikaraya Namah
58
Kapila Om Kapilaya Namah
59
Dhruva Om Dhruvaya Namah
60
Dattatreya Om Dattatreyaya Namah
61
Achyuta Om Achyutaya Namah
62
Ananta Om Anantaya Namah
63
Mukunda Om Mukundaya Namah
64
Dadhivamana Om Dadhivamanaya Namah
65
Dhanvantari Om Dhanvantaraye Namah
66
Shrinivasa Om Shrinivasaya Namah
67
Pradyumna Om Pradyumnaya Namah
68
Purushottama Om Purushottamaya Namah
69
Shrivatsakaustubhadhara Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah
70
Murarata Om Murarataye Namah
71
Adhokshaja Om Adhokshajaya Namah
72
Rishabha Om Rishabhaya Namah
73
Mohinirupadhari Om Mohinirupadharine Namah।
74
Sankarshana Om Sankarshanaya Namah
75
Prithvi Om Prithave Namah
76
Kshirabdhishayini Om Kshirabdhishayine Namah
77
Bhutatma Om Bhutatmane Namah
78
Aniruddha Om Aniruddhaya Namah
79
Bhaktavatsala Om Bhaktavatsalaya Namah
80
Nara Om Naraya Namah
81
Gajendravarada Om Gajendravaradaya Namah
82
Tridhamne Om Tridhamne Namah
83
Bhutabhavana Om Bhutabhavanaya Namah
84
Shwetadwipasuvastavyaya Om Shwetadwipasuvastavyaya Namah
85
Sankadimunidhyeyaya Om Sankadimunidhyeyaya Namah
86
Bhagavata Om Bhagavate Namah
87
Shankarapriya Om Shankarapriyaya Namah
88
Nilakanta Om Nilakantaya Namah
89
Dharakanta Om Dharakantaya Namah
90
Vedatmana Om Vedatmane Namah
91
Badarayana Om Badarayanaya Namah
92
Bhagirathijanmabhumi Padapadma Om Bhagirathijanmabhumi Padapadmaya Namah
93
Satam Prabhave Om Satam Prabhave Namah
94 Shwetadwipasuvastavyaya
Om Swabhuve Namah
95
Vibhava Om Vibhave Namah
96
Ghanashyama Om Ghanashyamaya Namah।
97
Jagatkaranaya Om Jagatkaranaya Namah
98
Avyaya Om Avyayaya Namah
99
Buddhavatara Om Buddhavataraya Namah
100
Shantatma Om Shantatmane Namah
101
Lilamanushavigraha Om Lilamanushavigrahaya Namah
102
Damodara Om Damodaraya Namah
103
Viradrupa Om Viradrupaya Namah
104
Bhutabhavyabhavatprabha Om Bhutabhavyabhavatprabhave Namah
105
Adideva Om Adidevaya Namah
106
Devadeva Om Devadevaya Namah
107
Prahladaparipalaka Om Prahladaparipalakaya Namah
108
Shrimahavishnu Om Shrimahavishnave Namah