Dwadasa Nama Panjara Stotram – Lord Vishnu Slogams Lyrics

Dwadasa Nama Panjara Stotram

Purasthath Keasava: pathu , Chakree Jaambu natha prabha:

Paschann Narayana Sankhee Neela jeemootha sannibha.:                      

Indheevara dhala shyamo Madhavo oordhwa gadhadhara:,

Govindo, Dakshine parswae thanvee Chandra prabho Mahan.                 

Uthare Hala bruth Vishnu , padma kinjalka: sannibha,

Agneyaam Aravindhabho musalee madhusoodhana:.                                

Trivikrama gadga pani, niryathyam jwalana prabhaa:,

Vayavyam Vamano vajri tharunadhithya deepthimaan.                             

(E)Isanyaam Pundareekabha Sridhara pattasayudha,

Vidhyuth prabho Hrishikeso hyavachyam disi mudhgari.                              

Hrud padme Padmanabho  may sahasra arka  sama prabham:,

SArvayudha sarva Shakthi sarvagna sarvatho mukha:.                                      

Indra kopa sangasa  pasa hastho aparajithah:,

Sa bahaya antharam  deham vyapya Damodhara sthithah:.                                   

Yevam sarvathra machidhram nama dwadasa panjaram,

Pravishtoham na may: kinchith bhayamasthi kadachana:.                                    

Bhayam nasthi kadhachana om nama ithi.