Gayathri Ganapathi – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Gayathri Ganapathi

Om Thatsa Vithusa Vithusa That That Savithur Varenyam

Varenyagum Savithus That Thatsa Vithur Varenyam 
Savithur Varenyam Varenyagum Savithus Savithur Varenyam
Bargo Bargo Varenyagum Savithus Savithur Varenyam Bargaha 
Varenyam Bargo Bargo Varenyam Varenyam Bargo Devasya Devasya
Bargo Varenyam Varenyam Bargo Devasya 
Bargo Devasya Devasya Bargo Bargo Devasya Deemahi Deemahi
Devasya Bargo Bargo Devasya Deemahi 
Devasya Deemahi Deemahi Devasya Devasya Deemahi !Deemahi Thi Deemahi 

Dhiyo Yo Yo Dhiyo Dhiyo Yo No No Yo Dhi Yo Dhi Yo Yo Naha
Yo No No Yo Na Prachodayathu Prachodayathu No Yo Yo Na Prachodayathu
Na Prachodayathu Prachodayathu Yo Na Prachodayathu
Prachodayathu Ithi Prachodayathu

Om Buhu Om Buvaha Om Suvaha Om Mahaha
Om Janaha Om Thapaha Ogum Sathyam

Om That Sa Vithur Varenyam

Bargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo Naha Prahothayathu

Omapo Jothirasa Amritham Brhama Boor Buvasuar Om