Guru Stotram

Guru Stotram

OM

Beejayam Balachandrana

Ganeshap Paramatmanae

Pranatp Presa Naasaya

Haerambayya Namoh Namah

Guru Brahma Gurur Vishnu

Guru Devo Maheshwaraha

Guru Saakshat Para Brahma

Tasmai Sree Gurave Namaha

Brahmaanandham Parama Sukhadam

Kevalam Jnaana Murthim

Dhvandhvaa Theetham Gagana Sadhrisham

Tathvam Asyaadi Lakshyam

Ekam Nithyam Vimala mAchalam

Sarvadhee Saakshi Bhutham

Bhavaatheetham Thriguna Rahitham

Sadhgurum Tham Namaami

Chaitanyam Shashvatam Shantam

Vyomateetam Niranjanaha

Nada Bindum Kaala Teetam

Tasmai Shri Gurave Namaha

Agyan Timiraandhasya 

Gyananjan Shalakaya. 

Chakshuroon Meelitam Yena 

Tasmai Shri Gurave Namaha

Akhanda Mandalakaram

Vyaptam Yena Characharam

Tat Padam Darshitam Yena

Tasmai Shri Gurave Namaha

Sthavaram Jangamam Vyaptam

Yatkinchit Sacharacharam

Tatpadam Darshitam Yena

Tasmai Shri Gurave Namaha

Chinmayam Vyapitam Sarvam

Trai Lokyam Sacharacharam

Tatpadam Darshitam Yena

Tasmai Shri Gurave Namaha

Yat Satyena Jagat Sarvam 

Yat Prakaashena Bhanti Yat

Yadanandena Nandanti 

Tasmai Shri Gurave Namah.

Sat Guroh Rathikam Satvam

Sat Guroh Rathikam Sapaha

Sat Guroh Rathikam Nyaalam

Tasmai Shri Gurave Namah.

Man naathaha Shri Jagannatha

Mad guru Shri Jagadguru

Mamat ma Sarvabhutatma

Tasmai Shri Gurave Namaha

Chid Roopaena Paridthyartam

Trai Lokyam Sacharacharam

Tatpadam Darshitam Yena

Tasmai Shri Gurave Namaha

Sarva Shruti Shiro Ratna

Samut Bhaashita Moorthaye

Vedantambuja Suryo yah

Tasmai Shri Gurave Namah

Gyana Shakti Samaroodhah

Tattwa Maala Vibhooshitah.

Bhukti Mukti Pradata Cha

Tasmai Shri Gurave Namah.

Aneka Janma Sampraptah

Karma Bandha Vidahine.

Atma Gyana Prada Naena

Tasmai Shri Gurave Namah.

Shoshanam Bhava Sindhosh Cha

Gya Panam Saara Sampadah.

Guroh Padodakam Sam Yak

Tasmai Shri Gurave Namah

Guru Reko Jagat Sarvam

Brahma Vishnu Shivatmakam,
Guroh Paratharam Nasti

Tasmat Sampuja Yet Gurum.

Yasya Deve Para Bhaktih

Yatha Deve Tatha Gurau
Tasyai Te Kathita Hyarthah

Prakashante Mahatmanah

Dhyanamulam Gurormurtih

Pujamulam Guroh Padam

Mantramulam Gurorvakyam

Mokshamulam Guroh Kripa.