சிவனின் அநேக போற்றி துதிகள் | Lord Shiva Potri in Tamil

சிவனின் அநேக போற்றி துதிகள் | Lord Shiva Potri in Tamil

மனத்தின் இருள் நீங்கி நல்லெண்ணங்கள் மலர – தினமும் / நேரம் கிடைக்கும் போது சொல்ல இறை சிவனின் அநேக போற்றி துதிகள்

கைதார வல்ல கடவுள் போற்றி!
ஆடக மதுரை யரசே போற்றி!
கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி!
தென் தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி!

இன்றெனக் காரமுதானாய் போற்றி!
மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி!
சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி!
மின்னா ருருவ விகிர்தா போற்றி!

கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி!
காவாய் கனகக் குன்றே போற்றி!
ஆவா என் தனக்கு அருளாய் போற்றி!
படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி!

இடரைக் களையும் எந்தாய் போற்றி!
ஈச போற்றி! இறைவ போற்றி!
தேசப் பளிங்கின் திரளே போற்றி!
அரசே போற்றி! அமுதே போற்றி!
விரைசேர் சரண விகிர்தா போற்றி!

வேதி போற்றி! விமலா போற்றி!
ஆதி போற்றி! அறிவே போற்றி!
கதியே போற்றி! கனியே போற்றி!
நதிசேர் செஞ்சடை நம்பா போற்றி!
உடையாய் போற்றி! உணர்வே போற்றி!

கடையேன் அடைமை கண்டாய் போற்றி!
ஐயா போற்றி! அணுவே போற்றி!
சைவா போற்றி! தலைவா போற்றி!
குறியே போற்றி! குணமே போற்றி!
நெறியே போற்றி! நினைவே போற்றி!

வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி!
ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி!
மூவேழ் சுற்றம் முரணுறு நரகிடை
ஆழாமே அருள் அரசே போற்றி!
தோழா போற்றி துணைவா போற்றி!

வாழ்வே போற்றி! என் வைப்பே போற்றி!
முத்தா போற்றி! முதல்வா போற்றி!
அத்தா போற்றி! அரனே போற்றி!
உரையுணர்வு இறந்த ஒருவ போற்றி!
விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி!

அருமையிலெளிய அழகே போற்றி!
கருமுகிலாகிய கண்ணே போற்றி!
மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி!
என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கழல்
சென்னியில் வைத்தசேவக போற்றி!

தொழுதகை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி!
அழிவிலா ஆனந்த வாரி போற்றி!
அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி!
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி!
மனோர் நோக்கி மணாளா போற்றி!

வானகத்து அமரர் தாயே போற்றி!
பாரிடை ஐந்தாய் பரந்தாய் போற்றி!
நீரிடை நான்காய் திகழ்ந்தாய் போற்றி!
தீயிடை மூன்றாய் திகழ்ந்தாய் போற்றி!
வளியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி!

வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி!
அளிபவர் உள்ளத்து அமுதே போற்றி!
கனவிலும் தேவர்க்கு அரியாய் போற்றி!
நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி!
இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி!

சடையிடைக் கங்கை தரித்தாய் போற்றி!
ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி!
சீரார் திருவையாறா போற்றி!
அண்ணா மலைஎம் அண்ணா போற்றி!
கண்ணாரமுதக் கடலே போற்றி!

ஏகம்பத்து உறை எந்தாய் போற்றி!
பாகம் பெண்ணுரு ஆனாய் போற்றி!
பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி!
சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி!
மற்றோர் பற்றிங்கு அறியேன் போற்றி!

குற்றாலத்தெம் கூத்தா போற்றி!
கோகழிமேவிய கோவே போற்றி!
ஈங்கோய் மலைஎம் எந்தாய் போற்றி!
பாங்கார் பழனத் தழகா போற்றி!
கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி!

அடைந்தவர்க்கு அருளும் அப்பா போற்றி!
இத்தி தன்னின் கீழிரு மூவர்க்கு
அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி!
தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி!
எந்நாட்டவர்க்கு இறைவா போற்றி!

ஏனக் குருளைக்கு அருளினை போற்றி!
மானக் கயிலை மலையாய் போற்றி!
அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி!
இருள்கெட அருளும் இறைவா போற்றி!
தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியேன் போற்றி!

களங்கொளக் கருத அருளாய் போற்றி!
அஞ்சேல் என்றிங்கு அருளாய் போற்றி!
நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி!
அத்தா போற்றி! ஐயா போற்றி!
நித்தா போற்றி! நிமலா போற்றி!

பக்தா போற்றி! பவனே போற்றி!
பெரியாய் போற்றி! பிரானே போற்றி!
அரியாய் போற்றி! அமலா போற்றி!
மறையோர் கோல நெறியே போற்றி!
முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி!

உறவே போற்றி! உயிரே போற்றி!
சிறவே போற்றி! சிவமே போற்றி!
மஞ்சா போற்றி! மணாளா போற்றி!
பஞ்சு ஏர் அடியாள் பங்கா போற்றி!
அலைந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி!

இலங்கு சுடர் எம் ஈசா போற்றி!
கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி!
குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி!
மலைநாடுடைய மன்னே போற்றி!
கலையாரரிகே சரியாய் போற்றி!

திருக்கழுக் குன்றிற் செல்வா போற்றி!
பெருப்பமர் பூவணத் தரனே போற்றி!
அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி!
மருவிய கருணை மலையே போற்றி!
துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி!

தெரிவு அரிதாகிய தெளிவே போற்றி!
தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி!
ஆளானவர்கட்கு அன்பா போற்றி!
ஆரா அமுதே அருளே போற்றி!
பேராயிரம் உடைய பெம்மான் போற்றி!

தாளி அறுகின் தாராய் போற்றி!
நீளொளியாகிய நிருத்தா போற்றி!
சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி!
சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி!
மந்திர மாமலை மேயாய் போற்றி!

எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி!
புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி!
அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி!
கருங் குருவிக்கன்று அருளினை போற்றி!
இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி!

படியுறப் பயின்ற பாவக போற்றி!
அடியொடு நடுவீறு ஆனாய் போற்றி!
நரகொடு சுவர்க்க நானிலம் புகாமல்
பரகதி பாண்டியர்கு அருளினை போற்றி!
ஒழிவற நிறைந்த ஒருவ போற்றி!

செழுமலர்ச் சிவபுரத்து அரசே போற்றி!
கழுநீர் மாலைக் கடவுள் போற்றி!
தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி!
பிழைப்பு வாய்ப்பு ஒன்றறியா நாயேன்
குழைத்தசொல் மாலை கொண்டருள் போற்றி!

புரம்பல எரித்த புராண போற்றி!
பரம்பரஞ் சோதிப் பரனே போற்றி!
போற்றி! போற்றி! புயங்கப் பெருமான்
போற்றி! போற்றி! புராண காரண
போற்றி! போற்றி! சயசய போற்றி!