1008 Names of Lord Shiva

The Thousand Names Of Lord Siva

Siva Kamashasana Akrura
 Hara  Shmashananilaya  Punyakirti
 Mrida  Suksha  Anamaya
 Rudra  Shmashanastha  Manojava
 Pushkara  Maheshvara  Tirthakara
 Pushpalochana  Lokakarta  Jatila
 Arthigamya  Mrigapati  Jiviteshvara
 Sadachara  Mahakarta  Jivitantakara
 Sharva  Mahaushadhi  Nitya
 Shambhu  Uttara  Vasureta
 Maheshvara  Gopati  Vasuprada
 Chandrapida  Gopta  Sadgati
 Chandramouli  Jnanagamya  Satkriti
 Vishva  Puratana  Siddhi
 Vishvamareshvara  Niti  Sajjati
 Vedantasarasandoha  Suniti  Kalakantaka
 Kapali  Shuddhatma  Kaladhara
 Nilalohita  Soma  Mahakala
 Dhyanadhara  Somarata  Bhutasatyaparayana
 Aparicchedya  Sukhi  Lokalavanyakarta
 Gauribharata  Somapa  Lokottarasukhalaya
 Ganeshvara  Amritapa  Chandrasanjivana
 Ashtamurti  Sunya  Shasta
 Vishvamurti  Mahatejah  Lokaguda
 Trivargasvargasadhana  Mahadyuti  Mahadhipa
 Jnanagamya  Tejomaya  Lokabandhu
 Dridaprajna  Amritamaya  Lokanatha
 Devadeva  Annamaya  Kritajna
 Trilochana  Sudhapati  Krittibhushana
 Vamadeva  Ajatashatru  Anapaya
 Mahadeva  Aloka  Akshara
 Patu  Sambhavya  Kantha
 Parivrida  Havyavahana  Sarvashastrabhudvara
 Drida  Lokakara  Tejomaya
 Vishvarupa  Vedakara  Dyutidhara
 Virupaksha  Sutrakara  Lokagrani
 Vagisha  Sanatana  Anu
 Shuchisattama  Maharishi  Shuchismita
 Sarvapramanasamvadi  Kapilacharya  Prasamnyatma
 Vrishanka  Vishvadipti  Durjjeya
 Vrishavahana  Vilochana  Duratikrama
 Isha  Pinakapani  Jyotirmaya
 Pinaki  Bhudeva  Jagannatha
 Khatvanga  Svastida  Nirakara
 Chitravesha  Svastikrita  Jaleshvara
 Chirantana  Sudhi  Tumbavina
 Tamohara  Dhatridhama  Mahakopa
 Mahayogi  Dhamakara  Vishoka
 Gupta  Sarvaga  Shokanashana
 Brahma  Sarvagochara  Trilokapa
 Dhurjati  Brahmasrika  Trilokesha
 Kalakala  Vishvasrika  Sarvashuddhi
 Krittivasah  Sarga  Adhokshaja
 Subhaga  Karnikara  Avyaktalakshana
 Pranavatmaka  Priya  Deva
 Unnadhra  Kavi  Vyaktavyakta
 Purusha  Shakha  Vishampati
 Jushya  Vishakha  Varashila
 Durvasa  Goshakha  Varaguna
 Purashasana  Siva  Saramanadhana
 Divyayudha  Bhishaka  Maya
 Skandaguru  Anuttama  Brahma
 Parameshthi  Gangaplavodaka  Vishnu
 Paratpara  Bhavya  Prajapati
 Anadimadhyanidhana  Pushkala  Hamsa
 Girisha  Sthapati  Hamsagati
 Girijadhava  Sthira  Vaya
 Kuverabandhu  Vijitatma  Vedha
 Shrikantha  Vishayatma  Vidhata
 Lokavarnottama  Bhutavahana  Dhata
 Mridu  Sarathi  Srashta
 Samadhivedya  Sagana  Harta
 Kodandi  Ganakaya  Chaturmukha
 Nilakantha  Sukirti  Kailasashikharavasi
 Parashvadhi  Chinnasamshaya  Sarvavasi
 Vishalaksha  Kamadeva  Sadagati
 Mrigavyadha  Kamapala  Hiranyagarbha
 Suresha  Bhasmoddhulita-vigraha  Druhina
 Suryatapana  Bhasmapriya  Bhutapala
 Dharmadhama  Bhasmashayi  Bhupati
 Kshamakshetra  Kami  Sadyogi
 Bhagavana  Kanta  Yogavit
 Bhaganetrabhida  Kritagama  Yogi
 Ugra  Samavarta  Varada
 Pashupati  Nivritatma  Brahmanapriya
 Tarkshya  Dharmapunja  Devapriya
 Priyabhakta  Sadashiva  Devanatha
 Parantapa  Akalmasha  Devajna
 Datta  Chaturvahu  Devachintaka
 Dayakara  Durvasa  Vishamaksha
 Daksha  Durasada  Vishalaksha
 Karmandi  Durlabha  Vrishada