108 சிவ அஷ்டோத்ர நாமா நமக

108 சிவ அஷ்டோத்ர நாமா நமக- இறையருள் பெற, மனத்தின் இருள் நீங்க நல்லெண்ணங்கள் மலர – தினமும் / நேரம் கிடைக்கும் போது சொல்ல வேண்டிய சிவனின் நாமாவளிகள்:

ஓம் சிவாய நமக!
ஓம் மஹேச்வராய நமக!
ஓம் சம்பவே நமக!
ஓம் பினாகிநே நமக!
ஓம் சசிசேகராய நமக!

ஓம் வாமதேவாய நமக!
ஓம் விருபாக்ஷாய நமக!
ஓம் கபர்தினே நமக!
ஓம் நீலலோஹிதாய நமக!
ஓம் சங்கராய நமக!

ஓம் சூலபாணயெ நமக!
ஓம் கட்வாங்கிநே நமக!
ஓம் விஷ்னுவல்லாபாய நமக!
ஓம் சிபி விஷ்டாய நமக!
ஓம் அம்பிகா நாதாய நமக!
ஓம் ஸ்ரீகண்டாய நமக!
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நமக!
ஓம் பவாய நமக!
ஓம் சர்வாய நமக!
ஓம் திரிலோககேசாய நமக!

ஓம் சதிகண்டாய நமக!
ஓம் சிவாப்ரியாய நமக!
ஓம் உக்ராய நமக!
ஓம் கபாலிநே நமக!
ஓம் காமாரயே நமக!

ஓம் அந்தகாஸுர ஸூதநாய நமக!
ஓம் கங்காதராய நமக!
ஓம் லலாடாக்ஷாய நமக!
ஓம் காலகாலாய நமக!
ஓம் க்ருபாநிதயே நமக!

ஓம் பீமாய நமக!
ஓம் பரசுஹஸ்தாய நமக!
ஓம் ம்ருகபாணயே நமக!
ஓம் ஜடாதராய நமக!
ஓம் கைலாஸவாஸிநெ நமக!

ஓம் கவசிநே நமக!
ஓம் கடோராய நமக!
ஓம் திரிபுராந்தகாய நமக!
ஓம் வ்ருஷாங்காய நமக!
ஓம் வ்ருஷபாரூடாய நமக!

ஓம் பஸ்மோத்தூவித விக்ரஹாய நமக!
ஓம் ஸாமப்ரியாய நமக!
ஓம் ஸ்வரமயாய நமக!
ஓம் த்ரயீமூர்த்தயே நமக!
ஓம் அநீச்வராய நமக!

ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நமக!
ஓம் பரமாத்மநே நமக!
ஓம் ஸேரமஸூர்யாக்நி லோசனாய நமக!
ஓம் ஹவிஷே நமக!
ஓம் யக்ஞ மாயாய நமக!

ஓம் ஸோமாய நமக!
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நமக!
ஓம் ஸதாசிவாய நமக!
ஓம் விச்வேச்வராய நமக!
ஓம் வீரபத்ராய நமக!

ஓம் கணநாதாய நமக!
ஓம் ப்ரஜாபதயே நமக!
ஓம் ஹிரண்ய ரேதஸே நமக!
ஓம் துர்தர்ஷாய நமக!
ஓம் கிரீசாய நமக!

ஓம் கிரிசாய நமக!
ஓம் அநகாய நமக!
ஓம் புஜங்க பூஷனாய நமக!
ஓம் பர்க்காய நமக!
ஓம் கிரிதன்வநே நமக!

ஓம் கிரிப்ரியா நமக!
ஓம் க்ருத்தி வாஸஸே நமக!
ஓம் புராராதயே நமக!
ஓம் பகவதே நமக!
ஓம் ப்ரமதாதியாய நமக!

ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நமக!
ஓம் ஸூக்ஷ்மதனவே நமக!
ஓம் ஜகத்வ்யாபினே நமக!
ஓம் ஜகத் குரவே நமக!
ஓம் வ்யோமகேசாய நமக!

ஓம் மஹா ஸேந ஐநகாய நமக!
ஓம் சாருவி க்ரமாய நமக!
ஓம் ருத்ராய நமக!
ஓம் பூதபூதயே நமக!
ஓம் ஸ்தாணவே நமக!

ஓம் அஹிர்புத்ன்யாய நமக!
ஓம் திகம்பராய நமக!
ஓம் அஷ்டமூர்த்தயே நமக!
ஓம் அநேகாத்மநே நமக!
ஓம் ஸாத்விகாய நமக!

ஓம் சுத்த விக்ரஹாய நமக!
ஓம் சாத்வதாய நமக!
ஓம் கண்டபரசவே நமக!
ஓம் அஜாய நமக!
ஓம் பாசவிமோசகாய நமக!

ஓம் ம்ருடாய நமக!
ஓம் பசுபதேயே நமக!
ஓம் தேவாய நமக!
ஓம் மஹாதேவாய நமக!
ஓம் அவ்யயாயே நமக!

ஓம் ஹரயே நமக!
ஓம் பஷதந்தபிதே நமக!
ஓம் அவ்யக்ராய நமக!
ஓம் பகதேத்ரபிதே நமக!
ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய நமக!

ஓம் ஹராயே நமக!
ஓம் அவ்யக்தாய நமக!
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நமக!
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே நமக!
ஓம் அபவர்க்கப்ரதாய நமக!

ஓம் அனந்தாய நமக!
ஓம் தாரகாய நமக!
ஓம் பரமேச்வராய நமக!