Sri Dakshinamurthy Small Slogams – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Dakshinamurthy Small Slogams

 

Vatta-Vittapi-SamIpe-BhUmi-BhAge NiSaNNam

Sakala-Muni-JanAnAm JnyAna-DAtAramArAt 

Tri-Bhuvana-Guru-mIsham DakSiNAmUrti-Devam

Janana-Marana-Duhkkhac-Cheda DakSam NamAmi 

Citram Vatta-Taror-MUle Vrd-dhAh ShiSyaa Gurur-YuvA 

Guros-Tu Maunam VyAkhyAnam ShiSyAs-Tuc-Chinna-SamshayAh

Mauna-Vyaakhyaa Prakattita Para-Brahma-Tattvam Yuvaanam

VarSiSt-thaam-Te Vasad RuSigaNauh rAvrutam Brahma-NiSt-thaih 

AcAryendram Kara-Kalita Cin-Mudra-mAananda-rUpam

SvAt-mArAmam Mudita-Vadanam DakSinnAmUrti-MIdE 

Gurur Bramha Gurur Vishnu Gurur Devo Maheswaraha

Guru Shakshath Para Bramha Thasmai Sri Gurave Namaha

Gurave Sarvalokanam Bhishaje Bhavaroginam

Nithye SarvadhiyanAm DakSinnAmUrtaye Namaha

Appramaeyat Vayatheta  Nirmala NjanaMoorthayae

ManUgirAm Vidhuraya  DakSinnAmUrtaye Namaha

  

Om Namah PranavArthAya ShuddhaJ-nyAnaika-MUrtaye 

NirmalAya PrashAntAya DakSinnAmUrtaye Namah 

Cid-Ghanaaya MahEshAya Vatta-MUla-NivAsine 

Sac-Cid-Aananda-RUpAya DakSinnAmUrtaye Namah 

Iishvaro Gurur-AatmEti MUrti-Bheda-VibhAgine 

Vyoma-Vad Vyaapta-DehAya DakSinnAmUrtaye Namah 

aNgustha tarjanIyoga mudrA vyAjena yoginAm 

Srut yarthaM brahma jIvaikyaM darSayan yogatA Sivah

Sunirmalaj nyana sukaika rUpam prajnyana hEthum paramArtha thayinam

sidambUthou tham viharntha mAdyam Anada mUrththim gururajamIte

Yasyantar nathi mathyam nahi karacaranam nama gothram na SUtram

nou jyotir naiva varna nA Bavati pUruSo nAnaBumsa na ca Stri

NAkaram naivakaram nahijani maranam nAsti punyam napApam

tatvam nou tatvamegam sahaja samarasam satgurum tam namami

alam vikalpairahamEva kevalam mayiSttitam visvamitam saracaram

Etamrahasyam mama yEna darsitamca vandaniyou gurEva kevalam

Manthasmitham sappruti mukta mukaravintam

kantarpa kotisata sundara divya murtim

Adambara komala jada katitendu regam

AlogayE vatathati nilayam dhayalum