Tag «dakshinamurthy mantra pdf»

Sri Dakshinamurthy Small Slogams – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Dakshinamurthy Small Slogams   Vatta-Vittapi-SamIpe-BhUmi-BhAge NiSaNNam Sakala-Muni-JanAnAm JnyAna-DAtAramArAt  Tri-Bhuvana-Guru-mIsham DakSiNAmUrti-Devam Janana-Marana-Duhkkhac-Cheda DakSam NamAmi  Citram Vatta-Taror-MUle Vrd-dhAh ShiSyaa Gurur-YuvA  Guros-Tu Maunam VyAkhyAnam ShiSyAs-Tuc-Chinna-SamshayAh Mauna-Vyaakhyaa Prakattita Para-Brahma-Tattvam Yuvaanam VarSiSt-thaam-Te Vasad RuSigaNauh rAvrutam Brahma-NiSt-thaih  AcAryendram Kara-Kalita Cin-Mudra-mAananda-rUpam SvAt-mArAmam Mudita-Vadanam DakSinnAmUrti-MIdE  Gurur Bramha Gurur Vishnu Gurur Devo Maheswaraha Guru Shakshath Para Bramha Thasmai Sri Gurave Namaha Gurave Sarvalokanam Bhishaje Bhavaroginam Nithye …