Sri Gananayaka Ashtakam – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Gananayaka Ashtakam

Eka dantham mahaa kaayam taptha kaanchana sannibam
Lambodharam vishaalaaksham vandhe ham gana naayakam
Mounji krishna jinadharam naaga yagno pa veethinam
Balendu sakalam moulam vandhe ham gana naayakam
Chithra rathna vichithragam chithra maalaa vibhushitham
Kama roopa dharam dhevam vandhe ham gana naayakam
Gaja vakthram surasreshttam karna chamara booshitham
Paasangusa dharam dhevam vandhe ham gana naayakam
Moosha koththama maaruhya devasura mahaa havey
Yudhdha kaamam mahaa veeryam vandhe ham gana naayakam
Yaksha kinnara gandharva sidhdha vidhya dharay: sadha
Sthooya maanam mahaa baahum vandhe ham gana naayakam
Ambika hrudhaya nandham maththru bhi: pari vaeshtitham
Baktha priyam madhon maththam vandhe ham gana naayakam
Sarva vigna haram devam sarva vigna vivar jitham
Sarva sidhdhi pradhaa thaaram vandhe ham gana naayakam
Ganaashtakam idham punyam ya: pate: sathatham narah:
Sidhyanthi sarva kaaryaani vidhavaan dhanavaan baveth:
Ithi sri gananayaka ashtakam sampoornam