Sri Ganapathy Stavaha – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganapathy Stavaha

Ajam Nirvi Kalpam Niraa Kaara Mekam

Nira Ananda Maanandam Advaita Poornam

Param Nirgunam Nirvi Shesham Nireeham

Para Brahma Roopam Ganesham Bhajema

Gunaateeta Maanam Chidaananda Roopam

Chidaa Bhaasakam Sarvagam Gynana Gamyam

Munidh Yeya Maakaasha Roopam Paresham

Para Brahma Roopam Ganesham Bhajema

Jagat Kaaranam Kaarana Gynana Roopam

Suraadim Sukhaadim Ganesham Bhajema

Jagad Vyaapinam Vishwa Vandyam Suresham

Para Brahma Roopam Ganesham Bhajema

Rajo Yoga To Brahma Roopam Shrutig Nyam

Sada Kaarya Saktam Hrudaa Chintya Roopam

Jagat Kaaranam Sarva Vidyaa Nidhaanam

Para Brahma Roopam Ganesham Nataash Mah

Sadaa Satya Yogyam Mudaa Kreeda Maanam

Suraarin Haran Tam Jagat Paalayantam

Ane Kava Taaram Nijag Nyana Haaram

Sadaa Vishva Roopam Ganesham Na Maa Mah

Tamo Yoginam Rudra Roopam Trinetram

Jagad Dhaarakam Taarakam Nyana Hetum

Anekaa Gamaih Swam Ja Nam Bodha Yantam

Sadaa Sharva Roopam Ganesham Na Maa Mah

Namah Stoma Haaram Janaag Nynaa Na Haram

Trayee Veda Saaram Para Brahma Saaram

Munig Nyna Karam Vidure Vikaram

Sada Bradhna Roopam Ganesham Na Maa Mah

Nijai Rau Shadhais Tarpa Yantam Karadyogh

Suraugh An Kalaabhih Sudhaa Sra Vinibhih

Dineshaan Shusantaa Pa Haram Dvijesham

Shashagasva Roopam Ganesham Na Maa Mah

Prakasha Swaroopam Nabho Vaayu Roopam

Vikaa Raadi Hetum Kalaa Dhara Bhootam

Aneka Kriyaa Neka Shakti Swaroopam

Sadaa Shakti Roopam Ganesham Na Maa Mah

Pradhaana Swaroopam Mahat Tattva Roopam

Dharaa Chaari Roopam Digeeshaadi Roopam

Asatsat Swaroopam Jagad Dhetu Roopam

Sadaa Vishva Roopam Ganesham Natash Mah

Tvadee Ye Manash Sthaapa Yedagn Ghri Yugme

Sano Vighna Sanghaamna Peedam Labheta

Lasat Soorya Bimbe Vishaale Sthitoayu

Jano Dhvan Ta Peetam Katham Va La Bheta

Vayam Bhraami Tah Sarva Thaag Nyaana Yoga

Dalab Dhva Tavaan Ghrim Bahoon Varsha Poogaan

Idani Mavaap Ta Stavaiva Prasadat

Pra Pannaan Sadaa Paahi Vishvam Bha Raadya

Evam Stuto Ganeshastu Santushthoh Abhunmahamune

Krupaya Parayopetoh Abhidhatum Tan Prachakrame