Sri Ganesha Ashtothara Shatanamavali -Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Ashtothara Shatanamavali

 1. Om Vinayakaya Namaha
 2. Om Vighnarajaya Namaha
 3. Om Gauriputraya Namaha
 4. Om Ganesvaraya Namaha
 5. Om Skandagrajaya Namaha
 6. Om Avyayaya Namaha
 7. Om Putaya Namaha
 8. Om Dakshaya Namaha
 9. Om Adhyakshaya Namaha
 10. Om Dvijapriyaya Namaha
 11. Om Agnigarbhachide Namaha
 12. Om Indrasripradaya Namaha
 13. Om Vanipradaya Namaha
 14. Om Avyayaya Namaha
 15. Om Sarvasiddhipradaya Namaha
 16. Om Sarvatanayaya Namaha
 17. Om Sarvaripriyaya Namaha
 18. Om Sarvatmakaya Namaha
 19. Om Srushtikatre Namaha
 20. Om Devaya Namaha
 21. Om Anekarchitaya Namaha
 22. Om Sivaya Namaha
 23. Om Suddhaya Namaha
 24. Om Buddhipriyaya Namaha
 25. Om Shantaya Namaha
 26. Om Brahmacharine Naamaha
 27. Om Gajananaya Namaha
 28. Om Dvaimatreyaya Namaha
 29. Om Munistutyaya Namaha
 30. Om Bhaktavighnavinasanaya Namaha
 31. Om Ekadantaya Namaha
 32. Om Chaturbahave Namaha
 33. Om Chaturaya Namaha
 34. Om Saktisamyutaya Namaha
 35. Om Lambodaraya Namaha
 36. Om Surpakarnaya Namaha
 37. Om Haraye Namaha
 38. Om Brahmaviduttamaya Namaha
 39. Om Kalaya Namaha
 40. Om Grahapataye Namaha
 41. Om Kamine Namaha
 42. Om Somasuryagnilochanaya Namaha
 43. Om Pasankusadharaya Namaha
 44. Om Chandaya Namaha
 45. Om Gunatitaya Namaha
 46. Om Niranjanaya Namaha
 47. Om Akalmashaya Namaha
 48. Om Svayamsiddhaya Namaha
 49. Om Siddharchitapadambujaya Namaha
 50. Om Bijapuraphalasaktaya Namaha 
 51. Om Varadaya Namaha
 52. Om Sasvataya Namaha
 53. Om Krutine Namaha
 54. Om Dvijapriyaya Namaha
 55. Om Vitabhayaya Namaha
 56. Om Gadine Namaha
 57. Om Chakrine Namaha
 58. Om Ikshuchapadhrite Namaha
 59. Om Sridaya Namaha
 60. Om Ajaya Namaha
 61. Om Utpalakaraya Namaha
 62. Om Sripataye Namaha
 63. Om Stutiharshitaya Namaha
 64. Om Kuladribhettre Namaha 
 65. Om Jatilaya Namaha
 66. Om Kalikalmashanasanaya Namaha
 67. Om Chandrachudamanaye Namaha
 68. Om Kantaya Namaha
 69. Om Papaharine Namaha 
 70. Om Samahitaya Namaha
 71. Om Asritaya Namaha 
 72. Om Srikaraya Namaha
 73. Om Saumyaya Namaha
 74. Om Bhaktavanchitadayakaya Namaha
 75. Om Santaya Namaha
 76. Om Kaivalyasukhadaya Namaha 
 77. Om Sachidanandavigrahaya Namaha
 78. Om Jnanine Namaha
 79. Om Dayayutaya Namaha
 80. Om Dantaya Namaha
 81. Om Brahmadveshavivarjitaya Namaha
 82. Om Pramattadaityabhayadaya Namaha
 83. Om Srikanthaya Namaha
 84. Om Vibhudesvaraya Namaha
 85. Om Ramarchitaya Namaha
 86. Om Vidhaye Namaha
 87. Om Nagarajayajnopavitavate Namaha
 88. Om Sthulakanthaya Namaha
 89. Om Svayamkartre Namaha
 90. Om Samaghoshapriyaya Namaha
 91. Om Parasmai Namaha
 92. Om Sthulatundaya Namaha
 93. Om Agranye Namaha
 94. Om Dhiraya Namaha 
 95. Om Vagisaya Namaha
 96. Om Siddhidayakaya Namaha
 97. Om Durvabilvapriyaya Namaha
 98. Om Avyaktamurtaye Namaha
 99. Om Adbhutamurtimate Namaha
 100. Om Sailendratanujotsanga Khelanotsukamanasaya Namaha
 101. Om Svalavanyasudhasarajita Manmathavigrahaya Namaha
 102. Om Samastajagadadharaya Namaha
 103. Om Mayine Namaha
 104. Om Mushikavahanaya Namaha
 105. Om Hrushtaya Namaha
 106. Om Tushtaya Namaha
 107. Om Prasannatmane Namaha
 108. Om Sarvassiddhipradayakaya Namaha