Sri Ganesha Astakam – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Astakam

Yatho Anantha Shakthir Anathascha Jeeva

Yatho Nirgunadha Aprameyaa Gunasthe
Yatho Bhathi Saravam Tridha Bedha Binnam
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama. 

Yathaschaviraseej Jagath Sarvametha,
Thadhabjasano Viswgo Viswagoptha,
Thandendradhayo Deva Sanga Manushya
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Vahnni Bhanu Bhavo Bhoor Jalam Cha
Yatha Sagaraschandrama Vyoma Vayu
Yatha Sthavara Jangama Vruksha Sangha
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama. 

Yatho Dhanava Kinnara Yaksha Sangha
Yatha Scharana Varana Swapadascha
Yatha Pakshi Keeta Yatho Veerudasha,
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatho Budhir Ajnananaso Mumukshor
Yatha Sampadho Bhaktha Santhoshika Syu
Yatho Vigna Naso Yatha Karya Sidhi
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.

Yatha Puthra Sampadhyatho Vanchithartho
Yatho Abhakthi Vignasthadha Aneka Roopa
Yatho Soka Mohaou Yatha Kama Eva
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama. 

Yatho Anantha Shakthi Sasesho Bhabhoova
Dhara Dhararenakaroope Cha Shaktha
Yatho Anekadha Swargalolka Hi Nana
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama. 

Yatha Veda Vacho Vikunta Manobhi
Sada Nethinetheeti Yatha Gunanthi
Para Brahma Roopam Chidananda Bhootham
Sada Tham Ganesam Namamo Bhajama.