Sri Ganesha Runahara Vimochana Stothram – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Runahara Vimochana Stothram

Sindhoora Varnam  Dwibhujam Ganesam

Lambodharam Padma Dale Nivishtam

Brahamadhi Devai Pari Sevya Maanam

Sidhair Ar Yutham Tham Pranamami Devam

1.Srushtya Dhou Brahmana Sam Yak: Poojitha Phala Sidhayae

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

2.Tripurasya Vadhaath Poor Vam Sham Bunaa Samya Karchithah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

3.Hiranya Kasya Paadhee Naam Vadharthe Vishnunaarchithahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

4.Mahishasya Vadhae Devyaa Gana Nadha Pra Poojithahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

5.Thara Kasya Vadhaath Poorvam  Kumaaraena Pra Poojithahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

6.Bhaskarena Ganeso Hi Poojithas Cha Vi Sidhayae

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

7.Sasinaa Kanthi Vrudhyartham Poojitho Gana Nayakahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

8.Palanaya Cha Tha Pasaam Viswamithra Poojithahah

Sadaiva Parvathi Puthrahah Runa Naasam Karothu Maey.

9.Idham Thwa Runa Haram Stotram  Theevra Daridrya Naasanam

Yeka Vaaram Paden Nithyam Varshamaekam Samaahithahah

Daridryam Darunam Thwak Thwa Kubhera Samatham Vrajeth.

Patantho Yam Maha Mantrah Sardhdha Pancha Dasaksharah

Itham Mantram Pataen Nithyam Tatachcha Shuchibhaavanah

Eka vimchati Sankhyaaphi Purachcharana Meeritham
Sahasra Varthanath Samyak Shanmaa Sampriyataam Vrajaet
Bruhaspathi Samoegnyanae Dhane Dhanapatir Bhavaet
As Yay Vaayutha Sankhyabhih Purachcharana Meeritham
Vakshyaam Yaavarthanath Samyag Wanchitham Phala Maap Nuyaath
Bhootha Praetha Pishaachaanaam Nashanam Samruthi Maatrutah

Iti Sri Krishna Yaamala Tantre Uma Maheswara
Samvaade Runahartra Ganesa Stotram Samaaptam

Sri Ganesa Runam Chhindi Varaenyam Hum Namaha Phat