Sri Ganesha Sankata Naasana Stotram – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Sankata Naasana Stotram

Pranam ya sirasa devam gauri puthram vinayakam 
Bhaktha vaasa smaren nithyam ayush kamaartha sidhdhaye.
Prathamam vakra thundham cha  ekadhantham dwithiyakam 
trithiyam krishna pingaasham gajavakthram chathurthakam.
Lambodharam panchaman cha  shashtamam vikatameva cha 
sapthamam vignaraajam cha dhoomra varnam thadaashtamam
Navamam baala chandram cha dashamam thu vinayakam 
ekaadhasam ganapathim dhwadhasam thu gajananam.
Dhwathashai thani namani tri sandhyam ya: paten naraha 
na cha vigna bayam thasya sarva sidhi karam param.
Vidyaarthi labadhe vidhyaam dhanaarthi labathe dhanam 
puthraarthi labathe puthraan mokshaarthi labathe gathim.
Japeth ganapathi sthothram shadbhir maanasai palam labeth 
samvathsarena sidhim cha labathe naathra samshaya:.
Ashtapyo brahmanob yacca likithwa ya: samarppayeth 
thasya vidhya bhaveth sarvaa ganaeshashya prasaadhatha: