Sri Ganesha Small Slokas and Gayathri – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Small Slokas and Gayathri

 Aaiindhu Karatthanai Aanai Mugatthanai

Indin Elampirai Pholum Aeyirttranai

Nandhi Magandranai Jnanak Kozhundhinai

Pundhiyil Vaithapadi Photrukindraenae.

2. Gajaananam Bhoota Ganaadhi Sevitam
Kapitta Jambhoo Phaalasaara Bhakshitam
Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam
Namaami Vighneswara Paada Pankajam .

3. Sarva Vignaharam Devam

Sarva Vigna Vivarjitham

Sarva Sidhi Prathatharam

Vandeham Gana Nayakam

 

4. Mooshika Vaahana Modhaka Hastha

Chaamara Karna Vilambitha Suthra

Vaamana Roopa Maheshwara Puthra

Vigna Vinaayaka Paadha Namasthey

 

5. Shuklaam Baradharam Vishnum

Shashi Varnam Chaturbhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet

Sarva Vighnopa Shaanthaye

 

6. Vakratunda Maha Kaaya

Surya Koti Samaprabha
Aavighnam Gurumae Deva

Sarva Kaaryeshu Sarvadaa

 

7. Agajaanana Padmaarkam

Gajaananam Maharnisham
Anekatham Tham Bhaktaanaam

Ekadantam Upaasmahey

 

8. “Ekadantam Mahaakaayan,

Taptakaajnchanasannibhamh
Lambodaram Vishaalaaxam,

 Vandeaham Gananaayakamh”

 

9. “Ganaanaam Twam Ganapathi Gam Havaamahe
Kavim Kaveenaam Upamasra Vastamam
Jyeshta Raajam Brahmanaam Brahmanaspatha
Aanashrunvanna Oothibhi Seedha Saadanam” 

Thvame’va Maathaa Cha Pithaa Thvame’va
Thvame’va Bandhus Cha Sakha Thvame’va |
Thvame’va Vidhyaa Cha Thraveenam Thvame’va
Thvame’va Sarvam Mama Dheva Dheva ||
Om Saanthi! Saanthi!! Saanthi!!! 

10. Gayathri 

Sri Ganesha Gayatri:

Om Vakratundaya Vidmahe

Lombodaraya Dheemahi

Tannoh: Danhti: Prachodayat

  Sri Dhanti Gayatri:

Om Tatpurushaya Vidmahe

Vakratundaya Dheemahi

Tannoh Danthi: Prachodayat

 Om Ekadantaya Vidmahe

Vakratundaya Dheemahi

Tannoh: Danthi: Prachodayat

 

Om Vakratundaya Vidmahe

Shoorpakarnaya Dheemahi

Tanno Danti: Prachodayat