Sri Maha Ganesha Pancharatnam – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Maha Ganesha Pancharatnam

Mudha karaatha modakam sadaa vimukthi saadhakam

kaladharava tamsakam vilasiloka rakshakam
anaya kaika nayakam vinasitebha daityakam
natashu bhasu nashakam namami tham vinayakam.

Natetarati beekaram navodi tarka bhasvaram

namat surari nirjaram nathadhi khapa duddharam
suresvaram nidheesvaram gajes
hvaram ganeshvaram
mahes
hvaram tamaasraye paratparam nirantaram.

Samasta loka shankaram nirasta daitya kunjaram

dare tarodaram varam vare bhavaktra maksharam
krupakaram ksh
amakaram mudhakaram yasaskaram
manaskaram namaskrutam namaskaromi bhasvaram.

Akinchanarti marjanam chirantanokti bhajanam

purari poorva nandanam surari garva charvanam
prapancha na
asha bheeshanam dhananjayadi bhushanam
kapola d
hana vaaranam bhajey purana vaaranam.

Nitaanta kaanta danta kaantim antakaanta katmajam

(a)chintya rupa mantaheena mantaraya krintanam
hrudantare nirantaram vasanta
 meva yoginaam
ta meka dhanta meva tam vichintayami santatam.

Maha ganesha pancharatnam adarenna yoanvaham
prajalpati prabhathake hrudi smaran ganeshvaram
arogatam doshatham susaahithim suputratham
samahitha ayur ashtta bhuddim abhyu paiti shoacirat