Sri Ranganathastakam – Lord Vishnu Slogams Lyrics

Sri Ranganathastakam

Aananda rupe nija bodha rupe

Brahma swarUpe sruthi moorthi rupe

Sasanka rupe ramaneeya rupe

Sri ranga rupe ramatham mano mey

Kaveri theree karuna vilole

Mandhara moole drutha charu khele

Daithyanha kale akhila loka leele

Sri ranga leele ramatham mano mey

Lakshmi nivase jagatham nivase

Hrud padma vase ravi bimbha vase

KrUpa nivase Guna brunda vase

Sri ranga vase ramatham mano mey

Brahmadi vandye Jagadeka vandhye

MUkunda vandhye sura natha vandhye

Vyasadhi vandhye Sanakadhi vandhye

Sri ranga vandhye ramatham mano mey

Brahmadhi raje garudadhi raje

Vaikunta raje sura raja raje

Trilokya raje khila loka raje

Sri ranga raje ramatham mano mey

Amogha nidhre Paripoorna nidhre

Sri Yoga nidhre sasamudhra nidhre

Srithaika bhadre jagathaika bhadhre

Sri ranga bhadre ramatham mano mey

Sa chithra sayi bhujagendra sayi

Nandanga sayi kamalanka sayi

Ksheerabdhi sayi vata pathra sayi

Sri Ranga sayi ramatham mano mey

Idham hi rangam thyajathami hangam

Punarna changam yadhi changamethi

Panou rathangam charanembhu gangam

Yane vihangam sayane bhujangam  

Ranganathashtakam punyam prathruthaya ya padeth

Sarvaan kama navapnothi rangi sayujya mapnuyath