Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Sri Sesha Saila Suniketana Divyamoorthe

Narayana Achyutha Hare Nalinayataksha
Leelaka taksha Parirakshitha Sarvaloka
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Brahmadhi Vanditha Padambuja Shankapane
Srimath Sudarshana Sushobitha Divyahastha
Karunya Sagara Saranya Supunyamoorthe
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Vedantha –Vedhya Bhavasagara Karnadhara
Sri Padmanabha Kamalarchidha Padma Pada
Lokaika Pavana Parathpara Papa Haarin
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Lakshmipathe Nigamalakshya Nija Swaroopa
Kamadhidosha Pariharaka Bodha Dhayin
Daithyadhimardhana Janardhana Vasu Deva
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Tapatrayam Hara Vibhora Bhasa Murare
Samraksha Maam Karunya Sarasiruhaksha
Machsishya Mityanudinam Pariraksha Vishno
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Srijatopa Navartana Lasad Kireeta
Kasthoorika Thilaka Shobhi Lalata Desa
Rakendubimba Vadanumbuja Varijaksha
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Vandaruloka Vara Dana Vacho Vilasa
Rathnadhyahara Parishobitha Kambukantha
Keyura Rathna Survi Bhashi Digantarala
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Divyagandangitha Bhujadwaya Mangalathman
Keyoora Bhooshana Sushobitha Deergha Baho
Nagendra Kankana Karadwaya Kamadhayin
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Swamin Jagaddharana Varidhi Madhya Magna
Maam Udharaya Krupaya Karuna Payodhe
Lakshmeescha Dehi Mama Dharma Samrudhi Hethum
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Divyanga Raga Paricharchitha Komalanga
Peetham Baravrutha Thano Tharunarka Deepthae

Sathyanganabha Paridhana Supattha Bhanda
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Rathnadya Dhama Sunibadha Katip Pradesa
Manikhya Darpana Susannibha Janudesa
Janghadwayena Parimohitha Sarvaloka
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Lokaika Pavana Sarit Pari Shobhi Thange
Twat Pada Darasana Dine Cha Mamagha Meesa
Harda Thamascha Sakalam Layamapa Bhooman
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Kamadhi Vairi Nivohachyutha May Prayatha
Daridrya Mapaya Pagatham Sakalam Dayalo
Deenam Samanam Samavalokya Dayardra Drushtya
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Sri Venkateswara Pada Pankaja Shadpadena
Sriman Nrusimha Yathina Rachitham Jagatyam
Yae That Pathanthi Manuja Purushotha Masya
They Prapnuvanthi Paramaam Padavim Murare

Ithi Sringeri Jagatguruna
Sri Nrusimhabharathi Swamina Rachitham
Sri Venkatesa Karavalamba Stotram Sampoornam