Tag «venkateswara vajra kavacham meaning in telugu»

Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam Sri Sesha Saila Suniketana Divyamoorthe Narayana Achyutha Hare Nalinayataksha Leelaka taksha Parirakshitha Sarvaloka Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam Brahmadhi Vanditha Padambuja Shankapane Srimath Sudarshana Sushobitha Divyahastha Karunya Sagara Saranya Supunyamoorthe Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam Vedantha –Vedhya Bhavasagara Karnadhara Sri Padmanabha Kamalarchidha Padma Pada Lokaika Pavana Parathpara Papa Haarin Sri …

Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram

Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram Narayanam Parabrahma Sarvakaarana Kaaranam Prapadye Venkatesakhyaam Tadeva Kavacham Mama Sahasra Seersha Purusho Venkatesas Sirovatu Pranesha Prananilayaha Pranan Rakshatu Mey Harihi Aakasa Raat Sutaa Naatha Aatmanam Me Sadavatu Deva Devottamaha Payaad Deham Mey Venkateswaraha Sarvatra Sarva Karyeshu Mangaam Baja Nireeswaraha Palayen Mama Kam Karma Saphalyam Naha Prayacchatu Ya Etad Vajra Kavacha  Mabhedyam Venkates Situhu Sayam Prataha Patennityam Mrutyum Tarati Nirbhyaha Iti …