Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram

Sri Venkateswara Vajrakavacha Stotram

Narayanam Parabrahma Sarvakaarana Kaaranam

Prapadye Venkatesakhyaam Tadeva Kavacham Mama

Sahasra Seersha Purusho Venkatesas Sirovatu

Pranesha Prananilayaha Pranan Rakshatu Mey Harihi

Aakasa Raat Sutaa Naatha Aatmanam Me Sadavatu

Deva Devottamaha Payaad Deham Mey Venkateswaraha

Sarvatra Sarva Karyeshu Mangaam Baja Nireeswaraha

Palayen Mama Kam Karma Saphalyam Naha Prayacchatu

Ya Etad Vajra Kavacha  Mabhedyam Venkates Situhu

Sayam Prataha Patennityam Mrutyum Tarati Nirbhyaha

Iti Markandeya Kruta

Venkateswara Vajra Kavacham Sampoornam