108 Names Of Lord Chandra

108 Names Of Lord Chandra

No. English Name Mantra
1 Om Shrimate Namah।
2 Om Shashadharaya Namah।
3 Om Chandraya Namah।
4 Om Taradhishaya Namah।
5 Om Nishakaraya Namah।
6 Om Sudhanidhaye Namah।
7 Om Sadaradhyaya Namah।
8 Om Satpataye Namah।
9 Om Sadhupujitaya Namah।
10 Om Jitendriyaya Namah।
11 Om Jayodyogaya Namah।
12 Om Jyotishchakrapravartakaya Namah।
13 Om Vikartananujaya Namah।
14 Om Viraya Namah।
15 Om Vishveshaya Namah।
16 Om Vidusham Pataye Namah।
17 Om Doshakaraya Namah।
18 Om Dushtaduraya Namah।
19 Om Pushtimate Namah।
20 Om Shishtapalakaya Namah।
21 Om Ashtamurtipriyaya Namah।
22 Om Anantaya Namah।
23 Om Kashtadarukutharakaya Namah।
24 Om Svaprakashaya Namah।
25 Om Prakashatmane Namah।
26 Om Dyucharaya Namah।
27 Om Devabhojanaya Namah।
28 Om Kaladhraya Namah।
29 Om Kalahetave Namah।
30 Om Kamakrite Namah।
31 Om Kamadayakaya Namah।
32 Om Mrityusamharakaya Namah।
33 Om Amartyaya Namah।
34 Om Nityanushthanadaya Namah।
35 Om Kshapakaraya Namah।
36 Om Kshinapapaya Namah।
37 Om Kshayavriddhisamanvitaya Namah।
38 Om Jaivatrikaya Namah।
39 Om Shuchaye Namah।
40 Om Shubhraya Namah।
41 Om Jayine Namah।
42 Om Jayaphalapradaya Namah।
43 Om Sudhamayaya Namah।
44 Om Surasvamine Namah।
45 Om Bhaktanamishtadayakaya Namah।
46 Om Bhuktidaya Namah।
47 Om Muktidaya Namah।
48 Om Bhadraya Namah।
49 Om Bhaktadaridryabhanjanaya Namah।
50 Om Samaganapriyaya Namah।
51 Om Sarvarakshakaya Namah।
52 Om Sagarodbhavaya Namah।
53 Om Bhayantakrite Namah।
54 Om Bhaktigamyaya Namah।
55 Om Bhavabandhavimochakaya Namah।
56 Om Jagatprakashakiranaya Namah।
57 Om Jagadanandakaranaya Namah।
58 Om Nissapatnaya Namah।
59 Om Niraharaya Namah।
60 Om Nirvikaraya Namah।
61 Om Niramayaya Namah।
62 Om Bhuchchhayachchhaditaya Namah।
63 Om Bhavyaya Namah।
64 Om Bhuvanapratipalakaya Namah।
65 Om Sakalartiharaya Namah।
66 Om Saumyajanakaya Namah।
67 Om Sadhuvanditaya Namah।
68 Om Sarvagamagyaya Namah।
69 Om Sarvagyaya Namah।
70 Om Sankadimunistutaya Namah।
71 Om Sitachchhatradhvajopetaya Namah।
72 Om Sitangaya Namah।
73 Om Sitabhushanaya Namah।
74 Om Shvetamalyambaradharaya Namah।
75 Om Shvetagandhanulepanaya Namah।
76 Om Dashashvarathasamrudhaya Namah।
77 Om Dandapanaye Namah।
78 Om Dhanurdharaya Namah।
79 Om Kundapushpojjvalakaraya Namah।
80 Om Nayanabjasamudbhavaya Namah।
81 Om Atreyagotrajaya Namah।
82 Om Atyantavinayaya Namah।
83 Om Priyadayakaya Namah।
84 Om Karunarasasampurnaya Namah।
85 Om Karkataprabhave Namah।
86 Om Avyayaya Namah।
87 Om Chaturasrasanarudhaya Namah।
88 Om Chaturaya Namah।
89 Om Divyavahanaya Namah।
90 Om Vivasvanmandalagyeyavasaya Namah।
91 Om Vasusamriddhidaya Namah।
92 Om Maheshvarapriyaya Namah।
93 Om Dantaya Namah।
94 Om Merugotrapradakshinaya Namah।
95 Om Grahamandalamadhyasthaya Namah।
96 Om Grasitarkaya Namah।
97 Om Grahadhipaya Namah।
98 Om Dvijarajaya Namah।
99 Om Dyutilakaya Namah।
100 Om Dvibhujaya Namah।
101 Om Dvijapujitaya Namah।
102 Om Audumbaranagavasaya Namah।
103 Om Udaraya Namah।
104 Om Rohinipataye Namah।
105 Om Nityodayaya Namah।
106 Om Munistutyaya Namah।
107 Om Nityanandaphalapradaya Namah।
108 Om Sakalahladanakaraya Namah।
109 Om Palashasamidhapriyaya Namah।
110 Om Chandramase Namah।