Tag «1000 names of lord ganesha»

108 Names Of Lord Vigneshwara in English

108 Names Of Lord Vigneshwara Om Vinayakaya namaha Om Vighnarajaya namaha Om Gauriputraya namaha Om Ganesvaraya namaha Om Skandagrajaya namaha Om Avyayaya namaha Om Putaya namaha Om Dakshaya namaha Om Adhyakshaya namaha Om Dvijapriyaya namaha Om Agnigarbhachide namaha Om Indrasripradaya namaha Om Vanipradaya namaha Om Avyayaya namaha Om Sarvasiddhipradaya namaha Om Sarvajnanayaya namaha Om Sarvaripriyaya …

108 Names of Lord Ganesha

108 Names of Lord Ganesha No Name Name Mantra 1 Gajanana Om Gajananaya Namah। 2 Ganadhyaksha Om Ganadhyakshaya Namah। 3 Vighnaraja Om Vighnarajaya Namah। 4 Vinayaka Om Vinayakaya Namah। 5 Dvaimatura Om Dvaimaturaya Namah। 6 Dwimukha Om Dwimukhaya Namah। 7 Pramukha Om Pramukhaya Namah। 8 Sumukha Om Sumukhaya Namah। 9 Kriti Om Kritine Namah। 10 …