108 Names of Lord Ganesha

108 Names of Lord Ganesha

No Name Name Mantra
1 Gajanana Om Gajananaya Namah।
2 Ganadhyaksha Om Ganadhyakshaya Namah।
3 Vighnaraja Om Vighnarajaya Namah।
4 Vinayaka Om Vinayakaya Namah।
5 Dvaimatura Om Dvaimaturaya Namah।
6 Dwimukha Om Dwimukhaya Namah।
7 Pramukha Om Pramukhaya Namah।
8 Sumukha Om Sumukhaya Namah।
9 Kriti Om Kritine Namah।
10 Supradipa Om Supradipaya Namah।
11 Sukhanidhi Om Sukhanidhaye Namah।
12 Suradhyaksha Om Suradhyakshaya Namah।
13 Surarighna Om Surarighnaya Namah।
14 Mahaganapati Om Mahaganapataye Namah।
15 Manya Om Manyaya Namah।
16 Mahakala Om Mahakalaya Namah।
17 Mahabala Om Mahabalaya Namah।
18 Heramba Om Herambaya Namah।
19 Lambajathara Om Lambajatharayai Namah।
20 Haswagriva Om Haswa Grivaya Namah।
21 Mahodara Om Mahodaraya Namah।
22 Madotkata Om Madotkataya Namah।
23 Mahavira Om Mahaviraya Namah।
24 Mantrine Om Mantrine Namah।
25 Mangala Swara Om Mangala Swaraya Namah।
26 Pramadha Om Pramadhaya Namah।
27 Prathama Om Prathamaya Namah।
28 Prajna Om Prajnaya Namah।
29 Vighnakarta Om Vighnakartre Namah।
30 Vignaharta Om Vignahartre Namah।
31 Vishwanetra Om Vishwanetre Namah।
32 Viratpati Om Viratpataye Namah।
33 Shripati Om Shripataye Namah।
34 Vakpati Om Vakpataye Namah।
35 Shringarin Om Shringarine Namah।
36 Ashritavatsala Om Ashritavatsalaya Namah।
37 Shivapriya Om Shivapriyaya Namah।
38 Shighrakarina Om Shighrakarine Namah।
39 Shashwata Om Shashwataya Namah।
40 Bala Om Bala Namah।
41 Balotthitaya Om Balotthitaya Namah।
42 Bhavatmajaya Om Bhavatmajaya Namah।
43 Purana Purusha Om Purana Purushaya Namah।
44 Pushne Om Pushne Namah।
45 Pushkarotshipta Varine Om Pushkarotshipta Varine Namah।
46 Agraganyaya Om Agraganyaya Namah।
47 Agrapujyaya Om Agrapujyaya Namah।
48 Agragamine Om Agragamine Namah।
49 Mantrakrite Om Mantrakrite Namah।
50 Chamikaraprabhaya Om Chamikaraprabhaya Namah।
51 Sarvaya Om Sarvaya Namah।
52 Sarvopasyaya Om Sarvopasyaya Namah।
53 Sarvakartre Om Sarva Kartre Namah।
54 Sarvanetre Om Sarvanetre Namah।
55 Sarvasiddhipradaya Om Sarvasiddhipradaya Namah।
56 Siddhaye Om Siddhaye Namah।
57 Panchahastaya Om Panchahastaya Namah।
58 Parvatinadanaya Om Parvatinandanaya Namah।
59 Prabhave Om Prabhave Namah।
60 Kumaragurave Om Kumaragurave Namah।
61 Akshobhyaya Om Akshobhyaya Namah।
62 Kunjarasura Bhanjanaya Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah।
63 Pramodaya Om Pramodaya Namah।
64 Modakapriyaya Om Modakapriyaya Namah।
65 Kantimate Om Kantimate Namah।
66 Dhritimate Om Dhritimate Namah।
67 Kamine Om Kamine Namah।
68 Kapitthapanasapriyaya Om Kapitthapanasapriyaya Namah।
69 Brahmacharine Om Brahmacharine Namah।
70 Brahmarupine Om Brahmarupine Namah।
71 Brahmavidyadi Danabhuve Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah।
72 Jishnave Om Jishnave Namah।
73 Vishnupriyaya Om Vishnupriyaya Namah।
74 Bhakta Jivitaya Om Bhakta Jivitaya Namah।
75 Jitamanmadhaya Om Jitamanmadhaya Namah।
76 Aishwaryakaranaya Om Aishwaryakaranaya Namah।
77 Jyayase Om Jyayase Namah।
78 Yaksha Kinnerasevitaya Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah।
79 Ganga Sutaya Om Ganga Sutaya Namah।
80 Ganadhishaya Om Ganadhishaya Namah।
81 Gambhira Ninadaya Om Gambhira Ninadaya Namah।
82 Vatave Om Vatave Namah।
83 Abhishtavaradaya Om Abhishtavaradaya Namah।
84 Jyotishe Om Jyotishe Namah।
85 Bhktanidhaye Om Bhktanidhaye Namah।
86 Bhavagamyaya Om Bhavagamyaya Namah।
87 Mangalapradaya Om Mangalapradaya Namah।
88 Avyaktaya Om Avyaktaya Namah।
89 Aprakrita Parakramaya Om Aprakrita Parakramaya Namah।
90 Satyadharmine Om Satyadharmine Namah।
91 Sakhaye Om Sakhaye Namah।
92 Sarasambunidhaye Om Sarasambunidhaye Namah।
93 Maheshaya Om Maheshaya Namah।
94 Divyangaya Om Divyangaya Namah।
95 Manikinkini Mekhalaya Om Manikinkini Mekhalaya Namah।
96 Samasta Devata Murtaye Om Samasta Devata Murtaye Namah।
97 Sahishnave Om Sahishnave Namah।
98 Satatotthitaya Om Satatotthitaya Namah।
99 Vighatakarine Om Vighatakarine Namah।
100 Vishwagdrishe Om Vishwagdrishe Namah।
101 Vishwarakshakrite Om Vishwarakshakrite Namah।
102 Kalyanagurave Om Kalyanagurave Namah।
103 Unmattaveshaya Om Unmattaveshaya Namah।
104 Aparajite Om Aparajite Namah।
105 Samsta Jagadadharaya Om Samsta Jagadadharaya Namah।
106 Sarwaishwaryapradaya Om Sarwaishwaryapradaya Namah।
107 Akranta Chida Chitprabhave Om Akranta Chida Chitprabhave Namah।
108 Shri Vighneshwaraya Om Shri Vighneshwaraya Namah।