Tag «1008 names of lord surya pdf»

108 Names Of Lord Surya

108 Names Of Lord Surya No Name Name Mantra 1 Aruna Om Arunaya Namah। 2 Sharanya Om Sharanyaya Namah। 3 Karuna-rasa-sindhu Om Karunarasasindhve Namah। 4 Asmanabala Om Asamanabalaya Namah। 5 Arta-rakshaka Om Artarakshakaya Namah। 6 Aditya Om Adityaya Namah। 7 Adibhuta Om Adibhutaya Namah। 8 Akhila-gamavedin Om Akhilagamavedine Namah। 9 Achyuta Om Achyutaya Namah। 10 …