108 Names Of Lord Surya

108 Names Of Lord Surya

No Name Name Mantra
1
Aruna Om Arunaya Namah।
2
Sharanya Om Sharanyaya Namah।
3
Karuna-rasa-sindhu Om Karunarasasindhve Namah।
4
Asmanabala Om Asamanabalaya Namah।
5
Arta-rakshaka Om Artarakshakaya Namah।
6
Aditya Om Adityaya Namah।
7
Adibhuta Om Adibhutaya Namah।
8
Akhila-gamavedin Om Akhilagamavedine Namah।
9
Achyuta Om Achyutaya Namah।
10
Akhilagya Om Akhilajnaya Namah।
11
Ananta Om Anantaya Namah।
12
Ina Om Inaya Namah।
13
Vishvarupa Om Vishvarupaya Namah।
14
Ijya Om Ijyaya Namah।
15
Indra Om Indraya Namah।
16
Bhanu Om Bhanave Namah।
17
Indriramandirapta Om Indiramandiraptaya Namah।
18
Vandaniya Om Vandaniyaya Namah।
19
Isha Om Ishaya Namah।
20
Suprasanna Om Suprasannaya Namah।
21
Sushila Om Sushilaya Namah।
22
Suvarchas Om Suvarchase Namah।
23
Vasuprada Om Vasupradaya Namah।
24
Vasu Om Vasave Namah।
25
Vasudeva Om Vasudevaya Namah।
26
Ujjaval Om Ujjvala Namah।
27
Ugrarupa Om Ugrarupaya Namah।
28
Urdhvaga Om Urdhvagaya Namah।
29
Vivasvat Om Vivasvate Namah।
30
Udhatkiranajala Om Udyatkiranajalaya Namah।
31
Hrishikesha Om Hrishikeshaya Namah।
32
Urjasvala Om Urjasvalaya Namah।
33
Vira Om Viraya Namah।
34
Nirjara Om Nirjaraya Namah।
35
Jaya Om Jayaya Namah।
36
Urudvaya-bhavaroopayukta-sarathi Om Urudvayabhavarupayuktasarathaye Namah।
37
Rishivandya Om Rishivandyaya Namah।
38
Rugghantr Om Rugghantre Namah।
39
Rikshachakrachara Om Rikshachakracharaya Namah।
40
Rijusva-bhavachitta Om Rijusvabhavachittaya Namah।
41
Nityastutya Om Nityastutyaya Namah।
42
Rikaramatrikavarnarupa Om Rikaramatrikavarnarupaya Namah।
43
Ujjvalatejas Om Ujjvalatejase Namah।
44
Rikshadhinathamitra Om Rikshadhinathamitraya Namah।
45
Pushkaraksha Om Pushkarakshaya Namah।
46
Luptadanta Om Luptadantaya Namah।
47
Shantaya  Om Shantaya Namaha
48
Kantida Om Kantidaya Namah।
49
Ghana Om Ghanaya Namah।
50
Kanatkanaka-bhusha Om Kanatkanakabhushaya Namah।
51
Khadyota Om Khadyotaya Namah।
52
Lunitakhila-daitya Om Lunitakhiladaityaya Namah।
53
Satyananda-svarupin Om Satyanandasvarupine Namah।
54
Apavarga-prada Om Apavargapradaya Namah।
55
Arta-sharanya Om Artasharanyaya Namah।
56
Ekakin Om Ekakine Namah।
57
Bhagavat Om Bhagawate Namah।
58
Srishti-sthityantakarin Om Srishtisthityantakarine Namah।
59
Gunatman Om Gunatmane Namah।
60
Ghrinibhrit Om Ghrinibhrite Namah।
61
Brihat Om Brihate Namah।
62
Brahman Om Brahmane Namah।
63
Eshvaryada Om Aishwaryadaya Namah।
64
Sharva Om Sharvaya Namah।
65
Haridashva Om Haridashwaya Namah।
66
Shauri Om Shauraye Namah।
67
Dashadiksam-prakasha Om Dashadiksamprakashaya Namah।
68
Bhakta-vashya Om Bhaktavashyaya Namah।
69
Ojaskara Om Ojaskaraya Namah।
70
Jayin Om Jayine Namah।
71
Jagadanandahetu Om Jagadanandahetave Namah।
72
Janma-mrityu-jara-vyadhi-varjita Om Janmamrityujaravyadhivarjitaya Namah।
73
Uchchasthana samarudha-rathastha Om Uchchasthana Samarudharathasthaya Namah।
74
Asurari Om Asuri Asuri Namaha
75
Kamaniyakara Om Kamaniyakaraya Namah।
76
Abjavallabha Om Abjavallabhaya Namah।
77
Antarbahih prakasha Om Antarbahih Prakashaya Namah।
78
Achintya Om Achintyaya Namah।
79
Atmarupin Om Atmarupine Namah।
80
Achyuta Om Achyutaya Namah।
81
Amaresha Om Amareshaya Namah।
82
Para Jyotish Om Parasmai Jyotishe Namah।
83
Ahaskara Om Ahaskaraya Namah।
84
Ravi Om Ravaye Namah।
85
Hari Om Haraye Namah।
86
Paramatman Om Paramatmane Namah।
87
Taruna Om Tarunaya Namah।
88
Varenya Om Varenyaya Namah।
89
Grahanam Pati Om Grahanam Namaha
90
Bhaskara Om Bhaskaraya Namah।
91
Adimadhyantarahita Om Adimadhyantarahitaya Namah।
92
Saukhyaprada Om Saukhyapradaya Namah।
93
Sakalajagatam Pati Om Sakalajagatampataye Namah।
94
Surya Om Suryaya Namah।
95
Kavi Om Kavaye Namah।
96
Narayana Om Narayanaya Namah।
97
Paresha Om Pareshaya Namah।
98
Tejorupa Om Tejorupaya Namah।
99
Hiranyagarbha Om Hiranyagarbhaya Namah।
100
Sampatkara Om Sampatkaraya Namah।
101
Aem Istarthada Om Aim Ishtarthadaya Namah।
102
Am Suprasanna Om Am Suprasannaya Namah।
103
Shrimat Om Shrimate Namah।
104
Shreyas Om Shreyase Namah।
105
Saukhyadayin Om Saukhyadayine Namah।
106
Diptamurti Om Diptamurtaye Namah।
107
Nikhilagamavedya Om Nikhilagamavedyaya Namah।
108
Nityananda Om Nityanandanaya Namah।