Tag «108 names of ganesha by shankar mahadevan»

108 Names of Lord Ganesha

108 Names of Lord Ganesha No Name Name Mantra 1 Gajanana Om Gajananaya Namah। 2 Ganadhyaksha Om Ganadhyakshaya Namah। 3 Vighnaraja Om Vighnarajaya Namah। 4 Vinayaka Om Vinayakaya Namah। 5 Dvaimatura Om Dvaimaturaya Namah। 6 Dwimukha Om Dwimukhaya Namah। 7 Pramukha Om Pramukhaya Namah। 8 Sumukha Om Sumukhaya Namah। 9 Kriti Om Kritine Namah। 10 …