Tag «108 names of kamakshi»

108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi

108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Klim Dhanyalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Klim Anandakrityai Namah। 3 Om Shrim Klim Aninditayai Namah। 4 Om Shrim Klim Adyayai Namah। 5 Om Shrim Klim Acharyayaie Namah। 6 Om Shrim Klim Abhayayai Namah। 7 Om Shrim Klim Ashakyayai Namah। 8 Om …

108 Names of Goddess Adi Lakshmi

108 Names of Goddess Adi Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Adilakshmyai Namah। 2 Om Shrim Akarayai Namah। 3 Om Shrim Avyayayai Namah। 4 Om Shrim Achyutayai Namah। 5 Om Shrim Anandayai Namah। 6 Om Shrim Architayai Namah। 7 Om Shrim Anugrahayai Namah। 8 Om Shrim Amritayai Namah। 9 Om Shrim Anantayai …