108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi

108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi

 

No English Name Mantra
1 Om Shrim Klim Dhanyalakshmyai Namah।
2 Om Shrim Klim Anandakrityai Namah।
3 Om Shrim Klim Aninditayai Namah।
4 Om Shrim Klim Adyayai Namah।
5 Om Shrim Klim Acharyayaie Namah।
6 Om Shrim Klim Abhayayai Namah।
7 Om Shrim Klim Ashakyayai Namah।
8 Om Shrim Klim Ajayayai Namah।
9 Om Shrim Klim Ajeyayai Namah।
10 Om Shrim Klim Amalayai Namah।
11 Om Shrim Klim Amritayai Namah।
12 Om Shrim Klim Amarayai Namah।
13 Om Shrim Klim Indranivaradayai Namah।
14 Om Shrim Klim Indivareshvaryai Namah।
15 Om Shrim Klim Uragendrashayanayai Namah।
16 Om Shrim Klim Utkelyai Namah।
17 Om Shrim Klim Kashmiravasinyai Namah।
18 Om Shrim Klim Kadambaryai Namah।
19 Om Shrim Klim Kalaravayai Namah।
20 Om Shrim Klim Kuchamandalamanditayai Namah।
21 Om Shrim Klim Kaushikyai Namah।
22 Om Shrim Klim Kritamalayai Namah।
23 Om Shrim Klim Kaushambyai Namah।
24 Om Shrim Klim Koshavardhinyai Namah।
25 Om Shrim Klim Khadgadharayai Namah।
26 Om Shrim Klim Khanaye Namah।
27 Om Shrim Klim Khasthayai Namah।
28 Om Shrim Klim Gitayai Namah।
29 Om Shrim Klim Gitapriyayai Namah।
30 Om Shrim Klim Gityai Namah।
31 Om Shrim Klim Gayatryai Namah।
32 Om Shrim Klim Gautamyai Namah।
33 Om Shrim Klim Chitrabharanabhushitayai Namah।
34 Om Shrim Klim Chanurmadinyai Namah।
35 Om Shrim Klim Chandayai Namah।
36 Om Shrim Klim Chandahantryai Namah।
37 Om Shrim Klim Chandikayai Namah।
38 Om Shrim Klim Gandakyai Namah।
39 Om Shrim Klim Gomatyai Namah।
40 Om Shrim Klim Gathayai Namah।
41 Om Shrim Klim Tamohantryai Namah।
42 Om Shrim Klim Trishaktidhrite Namah।
43 Om Shrim Klim Tapaswinyai Namah।
44 Om Shrim Klim Jatavatsalayai Namah।
45 Om Shrim Klim Jagatyai Namah।
46 Om Shrim Klim Jangamayai Namah।
47 Om Shrim Klim Jyeshthayai Namah।
48 Om Shrim Klim Janmadayai Namah।
49 Om Shrim Klim Jvalitadyutyai Namah।
50 Om Shrim Klim Jagajjivayai Namah।
51 Om Shrim Klim Jagadvandyayai Namah।
52 Om Shrim Klim Dharmishthayai Namah।
53 Om Shrim Klim Dharmaphaladayai Namah।
54 Om Shrim Klim Dhyanagamyayai Namah।
55 Om Shrim Klim Dharanayai Namah।
56 Om Shrim Klim Dharanyai Namah।
57 Om Shrim Klim Dhavalayai Namah।
58 Om Shrim Klim Dharmadharayai Namah।
59 Om Shrim Klim Dhanayai Namah।
60 Om Shrim Klim Dharayai Namah।
61 Om Shrim Klim Dhanurdharyai Namah।
62 Om Shrim Klim Nabhasayai Namah।
63 Om Shrim Klim Nasayai Namah।
64 Om Shrim Klim Nutanangayai Namah।
65 Om Shrim Klim Narakaghnyai Namah।
66 Om Shrim Klim Nutyai Namah।
67 Om Shrim Klim Nagapashadharayai Namah।
68 Om Shrim Klim Nityayai Namah।
69 Om Shrim Klim Parvatanandinyai Namah।
70 Om Shrim Klim Pativratayai Namah।
71 Om Shrim Klim Patimayyai Namah।
72 Om Shrim Klim Priyayai Namah।
73 Om Shrim Klim Pritimanjaryai Namah।
74 Om Shrim Klim Patalavasinyai Namah।
75 Om Shrim Klim Purtyai Namah।
76 Om Shrim Klim Panchalyai Namah।
77 Om Shrim Klim Praninam Prasave Namah।
78 Om Shrim Klim Parashaktyai Namah।
79 Om Shrim Klim Balimatre Namah।
80 Om Shrim Klim Brihaddhamnyai Namah।
81 Om Shrim Klim Badarayanasamstutayai Namah।
82 Om Shrim Klim Bhayaghnyai Namah।
83 Om Shrim Klim Bhimarupayai Namah।
84 Om Shrim Klim Bilvayai Namah।
85 Om Shrim Klim Bhutasthayai Namah।
86 Om Shrim Klim Makhayai Namah।
87 Om Shrim Klim Matamahyai Namah।
88 Om Shrim Klim Mahamatre Namah।
89 Om Shrim Klim Madhyamayai Namah।
90 Om Shrim Klim Manasyai Namah।
91 Om Shrim Klim Manave Namah।
92 Om Shrim Klim Menakayai Namah।
93 Om Shrim Klim Mudayai Namah।
94 Om Shrim Klim Yattatpadanibandhinyai Namah।
95 Om Shrim Klim Yashodayai Namah।
96 Om Shrim Klim Yadavayai Namah।
97 Om Shrim Klim Yutyai Namah।
98 Om Shrim Klim Raktadantikayai Namah।
99 Om Shrim Klim Ratipriyayai Namah।
100 Om Shrim Klim Ratikaryai Namah।
101 Om Shrim Klim Raktakeshyai Namah।
102 Om Shrim Klim Ranapriyayai Namah।
103 Om Shrim Klim Lankayai Namah।
104 Om Shrim Klim Lavanodadhaye Namah।
105 Om Shrim Klim Lankeshahantryai Namah।
106 Om Shrim Klim Lekhayai Namah।
107 Om Shrim Klim Varapradayai Namah।
108 Om Shrim Klim Vamanayai Namah।
109 Om Shrim Klim Vaidikyai Namah।
110 Om Shrim Klim Vidyute Namah।
111 Om Shrim Klim Varahyai Namah।
112 Om Shrim Klim Suprabhayai Namah।
113 Om Shrim Klim Samidhe Namah।