Tag «dhairya lakshmi story»

108 Names Of Goddess Dhairiya Lakshmi

108 Names Of Goddess Dhairiya Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Hrim Klim Dhairyalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Hrim Klim Apurvayai Namah। 3 Om Shrim Hrim Klim Anadyayai Namah। 4 Om Shrim Hrim Klim Adirishwaryai Namah। 5 Om Shrim Hrim Klim Abhishtayai Namah। 6 Om Shrim Hrim Klim Atmarupinyai Namah। 7 Om …