108 Names Of Goddess Dhairiya Lakshmi

108 Names Of Goddess Dhairiya Lakshmi

 

No English Name Mantra
1 Om Shrim Hrim Klim Dhairyalakshmyai Namah।
2 Om Shrim Hrim Klim Apurvayai Namah।
3 Om Shrim Hrim Klim Anadyayai Namah।
4 Om Shrim Hrim Klim Adirishwaryai Namah।
5 Om Shrim Hrim Klim Abhishtayai Namah।
6 Om Shrim Hrim Klim Atmarupinyai Namah।
7 Om Shrim Hrim Klim Aprameyayai Namah।
8 Om Shrim Hrim Klim Arunayai Namah।
9 Om Shrim Hrim Klim Alakshyayai Namah।
10 Om Shrim Hrim Klim Advaitayai Namah।
11 Om Shrim Hrim Klim Adilakshmyai Namah।
12 Om Shrim Hrim Klim Ishanavaradayai Namah।
13 Om Shrim Hrim Klim Indirayai Namah।
14 Om Shrim Hrim Klim Unnatakarayai Namah।
15 Om Shrim Hrim Klim Uddhatamadapahayai Namah।
16 Om Shrim Hrim Klim Kruddhayai Namah।
17 Om Shrim Hrim Klim Krishangyai Namah।
18 Om Shrim Hrim Klim Kayavarjitayai Namah।
19 Om Shrim Hrim Klim Kaminyai Namah।
20 Om Shrim Hrim Klim Kuntahastayai Namah।
21 Om Shrim Hrim Klim Kulavidyayai Namah।
22 Om Shrim Hrim Klim Kaulikyai Namah।
23 Om Shrim Hrim Klim Kavyashaktyai Namah।
24 Om Shrim Hrim Klim Kalatmikayai Namah।
25 Om Shrim Hrim Klim Khecharyai Namah।
26 Om Shrim Hrim Klim Khetakamadayai Namah।
27 Om Shrim Hrim Klim Goptryai Namah।
28 Om Shrim Hrim Klim Gunadhyayai Namah।
29 Om Shrim Hrim Klim Gave Namah।
30 Om Shrim Hrim Klim Chandrayai Namah।
31 Om Shrim Hrim Klim Charave Namah।
32 Om Shrim Hrim Klim Chandraprabhayai Namah।
33 Om Shrim Hrim Klim Chanchave Namah।
34 Om Shrim Hrim Klim Chaturashramapujitayai Namah।
35 Om Shrim Hrim Klim Chityai Namah।
36 Om Shrim Hrim Klim Goswarupayai Namah।
37 Om Shrim Hrim Klim Gautamakhyamunistutayai Namah।
38 Om Shrim Hrim Klim Ganapriyayai Namah।
39 Om Shrim Hrim Klim Chhadmadaityavinashinyai Namah।
40 Om Shrim Hrim Klim Jayayai Namah।
41 Om Shrim Hrim Klim Jayantyai Namah।
42 Om Shrim Hrim Klim Jayadayai Namah।
43 Om Shrim Hrim Klim Jagattrayahitaishinyai Namah।
44 Om Shrim Hrim Klim Jatarupayai Namah।
45 Om Shrim Hrim Klim Jyotsnayai Namah।
46 Om Shrim Hrim Klim Janatayai Namah।
47 Om Shrim Hrim Klim Tarayai Namah।
48 Om Shrim Hrim Klim Tripadayai Namah।
49 Om Shrim Hrim Klim Tomarayai Namah।
50 Om Shrim Hrim Klim Tushtyai Namah।
51 Om Shrim Hrim Klim Dhanurdharayai Namah।
52 Om Shrim Hrim Klim Dhenukayai Namah।
53 Om Shrim Hrim Klim Dhwajinyai Namah।
54 Om Shrim Hrim Klim Dhirayai Namah।
55 Om Shrim Hrim Klim Dhulidhwantaharayai Namah।
56 Om Shrim Hrim Klim Dhvanaye Namah।
57 Om Shrim Hrim Klim Dhyeyayai Namah।
58 Om Shrim Hrim Klim Dhanyayai Namah।
59 Om Shrim Hrim Klim Naukayai Namah।
60 Om Shrim Hrim Klim Nilameghasamaprabhayai Namah।
61 Om Shrim Hrim Klim Navyayai Namah।
62 Om Shrim Hrim Klim Nilambarayai Namah।
63 Om Shrim Hrim Klim Nakhajvalayai Namah।
64 Om Shrim Hrim Klim Nalinyai Namah।
65 Om Shrim Hrim Klim Paratmikayai Namah।
66 Om Shrim Hrim Klim Parapavadasanhartryai Namah।
67 Om Shrim Hrim Klim Pannagendrashayanayai Namah।
68 Om Shrim Hrim Klim Patagendrakritasanayai Namah।
69 Om Shrim Hrim Klim Pakashasanayai Namah।
70 Om Shrim Hrim Klim Parashupriyayai Namah।
71 Om Shrim Hrim Klim Balipriyayai Namah।
72 Om Shrim Hrim Klim Baladayai Namah।
73 Om Shrim Hrim Klim Balikayai Namah।
74 Om Shrim Hrim Klim Balayai Namah।
75 Om Shrim Hrim Klim Badaryai Namah।
76 Om Shrim Hrim Klim Balashalinyai Namah।
77 Om Shrim Hrim Klim Balabhadrapriyayai Namah।
78 Om Shrim Hrim Klim Buddhyai Namah।
79 Om Shrim Hrim Klim Bahudayai Namah।
80 Om Shrim Hrim Klim Mukhyayai Namah।
81 Om Shrim Hrim Klim Mokshadayai Namah।
82 Om Shrim Hrim Klim Minarupinyai Namah।
83 Om Shrim Hrim Klim Yajnayai Namah।
84 Om Shrim Hrim Klim Yajnangayai Namah।
85 Om Shrim Hrim Klim Yajnakamadayai Namah।
86 Om Shrim Hrim Klim Yajnarupayai Namah।
87 Om Shrim Hrim Klim Yajnakartryai Namah।
88 Om Shrim Hrim Klim Ramanyai Namah।
89 Om Shrim Hrim Klim Ramamurtyai Namah।
90 Om Shrim Hrim Klim Raginyai Namah।
91 Om Shrim Hrim Klim Ragajnayai Namah।
92 Om Shrim Hrim Klim Ragavallabhayai Namah।
93 Om Shrim Hrim Klim Ratnagarbhayai Namah।
94 Om Shrim Hrim Klim Ratnakhanyai Namah।
95 Om Shrim Hrim Klim Rakshasyai Namah।
96 Om Shrim Hrim Klim Lakshanadhyayai Namah।
97 Om Shrim Hrim Klim Lolarkaparipujitayai Namah।
98 Om Shrim Hrim Klim Vetravatyai Namah।
99 Om Shrim Hrim Klim Vishweshayai Namah।
100 Om Shrim Hrim Klim Viramatre Namah।
101 Om Shrim Hrim Klim Virashriye Namah।
102 Om Shrim Hrim Klim Vaishnavyai Namah।
103 Om Shrim Hrim Klim Shuchyai Namah।
104 Om Shrim Hrim Klim Shraddhayai Namah।
105 Om Shrim Hrim Klim Shonakshyai Namah।
106 Om Shrim Hrim Klim Sheshavanditayai Namah।
107 Om Shrim Hrim Klim Shatakshayai Namah।
108 Om Shrim Hrim Klim Hatadanavayai Namah।