Tag «durga pancharatnam lyrics in english»

Durga Pancharatnam Lyrics in English

Durga Pancharatnam They Dyana Yoganu Gathaa Pasyan Thwameva Devim Swagunir Nekutam Thwameva Sakthi Parameshwarisya Mam Pahi Sarveshwari Moksha Datri. Devatma Sakthi Sruthivakya Gita Maharshilokasya Pura Prasanna Guha Param Vyoma Sada Prathista Mam Pahi Sarveshwari Moksha Datri. Paraasyasakthih: Vividaiga Sruyasay Swethashwa Vakyothitha Devi Durgae Swabavikii Gyana Palakriyat: Mam Pahi Sarveshwari Moksha Datri. Devatma Sapdena Shivatma Putha …