Durga Pancharatnam Lyrics in English

Durga Pancharatnam

They Dyana Yoganu Gathaa Pasyan
Thwameva Devim Swagunir Nekutam
Thwameva Sakthi Parameshwarisya
Mam Pahi Sarveshwari Moksha Datri.

Devatma Sakthi Sruthivakya Gita
Maharshilokasya Pura Prasanna
Guha Param Vyoma Sada Prathista
Mam Pahi Sarveshwari Moksha Datri.

Paraasyasakthih: Vividaiga Sruyasay
Swethashwa Vakyothitha Devi Durgae
Swabavikii Gyana Palakriyat:
Mam Pahi Sarveshwari Moksha Datri.

Devatma Sapdena Shivatma Putha
Yathkoorma Vayavya Vacho Vivruthya
Thwam Pasa Vichhethakari Prasidda
Mam Pahi Sarveshwari Moksha Datri.

Thwam Brahmma Puchha Vivetha Mayuri
Brahmma Prathishtas Upathishta Gita
Gyna Swarupat Mathaya Kilanaam
Mam Pahi Sarveshwari Moksha Datri.