Tag «guru paduka stotram lyrics with meaning»

Sri Guru Paaduka Stotram – Everyday Slokas Lyrics

Sri Guru Paaduka Stotram Anantha Samsara Samudhra Thara Nau Kayi Thabhyam Guru Bhakthi Thabhyam Vairagya Samraj Yadha Pooja Nabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam. Kavithva Varaasi Ni Saga Rabhyam Dour Bhagya Davam Budha Maali Kabhyam Dhoori Krutha Nam Ravi Pathi Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam. Nathaa Yayo Sri Patitam Samiyu Kada Chidap Yasu Daridra …