Sri Guru Paaduka Stotram – Everyday Slokas Lyrics

Sri Guru Paaduka Stotram

Anantha Samsara Samudhra Thara Nau Kayi Thabhyam Guru Bhakthi Thabhyam

Vairagya Samraj Yadha Pooja Nabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Kavithva Varaasi Ni Saga Rabhyam Dour Bhagya Davam Budha Maali Kabhyam

Dhoori Krutha Nam Ravi Pathi Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Nathaa Yayo Sri Patitam Samiyu Kada Chidap Yasu Daridra Varyaa

Mookas Cha Vachas Pathitham Hi Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam

Naleeka Neekasa Pada Hri Thabhyam Nana Vimohadhi Nivari Kabyam

Nama Janaa Bheesh Tathathi Pradhabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Nrupali Moulee Braja Rathna Kaanthi Sarid Dha Raja Jjasha Kanya Kabhyam

Nrupad Va Dhabhyam Natha Loka Pankhthe Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Pa Pandha Kaa Raarka Param Parabhyam Tha Pathrya Heendra Kha Geswa Rabhyam

Jad Yadhi Sam Soshana Vada Veebhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Shamadhi shatka Pradha Vaibha Vabhyam Samadhi Dhana Vruatha Deeksi Thabhyam

Rama Dhava Deegra Sthirha Bhakthi Dabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Swarcha Parana Makhileshta Thabhyam Swaha Sahayaksha Durn Darabhyam

Swantha Chad Bhava Pradha Pooja Naabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.

Kaamadhi Sarpa Vruaja Garudabhyam Viveka Vairagya Nidhi Pradhabhyam

Bhodha Pradhabhyam Drutha Moksha Thabhyam Namo Namah: Sri Guru Paadukhabyam.