Tag «lakshmi narasimha swamy moola mantra in tamil»

Narasimha Swamy Moola Mantra

Nrisimha Moola Mantra Sankalpa: Sri Amirthavalli Nayieka Sameda Sri Lakshmi narasimha Parabrahmane Namah: Sri bhagavad aagnya bhagavat kaingarya roopam sriman narayana priyar-thirtham. Prathnakaarya Sithyartham! Sri Nrisimha Moola mantra parayanam akam karishye! Mantra (Moola Mantram): “Om Ugram,Veeram, MahaVishnum, Jwalantham, Sharvatho Mukam, Nrisimham, Bheeshanam, Bhadram, Mrityu-Mrityum namaam yaham. ” Meaning: O’ Angry and brave Maha-Vishnu, your heat …