Tag «lord krishna slogans in tamil»

Sri Shikshashtakam – Lord Krishna Slogams Lyrics

Sri Shikshashtakam Cheto Darpana Marjanam Bhava Maha Dhavagni Nirvaapanam  Shreyah Kairava Chandrikha Vitaranam Vidhya Vadhu Jeevanam Anandam Bhudhi Vardhanam Prati Padam Purnamritaa Aswadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayatae Shri Krishna Sankeertanam. Nam Nam Akari Bahudha Nija Sarva Shakti Tat Rarpita Niyamitah Smarane Na Kalaha Aeta Drishi Tava Krupa Bhagavan Mamapi Dur Daivami Dri Shami Hajani Nanu …

Bala Mukundashtakam – Lord Krishna Slogams Lyrics

Bala Mukundashtakam Kara Ra Vindena Pada Ra Vindham Mukhara Vinde Vini Vesay Antham Vatasya Pathrasya Pute Sayanam Balam Mukundam Mansas Smarami.        Samhruthya Lokaan Vatapathra Madhye Sayana Madhyantha Vihaina Roopam Sarveshwaram Sarva Hitha Vatharam Balam Mukundam Manasas Smarami.               Indeevara Shyamala Komal Angam Indrathi Devarchitha Pada Padmam …