Bala Mukundashtakam – Lord Krishna Slogams Lyrics

Bala Mukundashtakam

Kara Ra Vindena Pada Ra Vindham

Mukhara Vinde Vini Vesay Antham

Vatasya Pathrasya Pute Sayanam

Balam Mukundam Mansas Smarami.       

Samhruthya Lokaan Vatapathra Madhye

Sayana Madhyantha Vihaina Roopam

Sarveshwaram Sarva Hitha Vatharam

Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Indeevara Shyamala Komal Angam

Indrathi Devarchitha Pada Padmam

Santhana Kalpa Druma Maasritha Naam

Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Lambhalakam Lambhitha Hara Yashtim

Srungara Leelangitha Dantha Pank Theem

Bimbadaram  Charu Vilasa Naethram

Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Sikh Yae Nithayadhya Payo That Heeni

Bahir Gadayam Vraja Nayi Kayam

Bukthwa Yadeshtam Kapatena Suptham

Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Kalinda Jantha Sthitha Kai Yasya

Phanagrange Natana Priyantham

Thath Pucha Hastham Sara Daendu Vakthram

Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Uloo Khale Badha Mudhara Souryam

Uthunga Padmarjuna Bhanga Leelam

Uthphulla Padmaya Tha Charu Naethram

Balam Mukundam Manasas Smarami.              

Aalokhya Maadur Mukha Madarena

Sthanyam Pibhantham Sasareehuaksham

Sachinmayam Devam Anantharoopam

Balam Mukundam Manasas Smarami.