Tag «nakshatra mantra pdf»

Best Time To Chant The Ashwini Nakshatra Moola Mantra, Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra, & Ashwini Nakshatra Stotram

110 total views, no views today

110 total views, no views today Best Time To Chant The Ashwini Nakshatra Moola Mantra, Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra, & Ashwini Nakshatra Stotram The mantra should be recited during early morning during sunrise and/or during Surya Hora (Sun Hora).Best Time To Chant The Ashwini Nakshatra Moola Mantra, Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra, & Ashwini Nakshatra Stotram The …

Which is the best day to start Ashwini Nakshatra Mantra?

91 total views, no views today

91 total views, no views today Which is the best day to start Ashwini Nakshatra Mantra? The best days to initiate the mantra are either on a Shukla Paksha Ashwini Nakshatra day or on a Full Moon day. Ashwini Nakshatra that falls on a Sunday during Shukla Paksha is considered extremely auspicious to start chanting these …

What are the best days to chant the Ashwini Nakshatra Mantra?

106 total views, no views today

106 total views, no views today What are the best days to chant the Ashwini Nakshatra Mantra? The person who born under Ashwini Nakshatra are advised to chant this mantra on a daily basis. It you couldn’t chant in daily basis, you may chant it on Ashwini Nakshatra days. Also who born under other Nakshatras too …

Who are all can chant Ashwini Nakshatra Mantra?

76 total views, no views today

76 total views, no views today Who are all can chant Ashwini Nakshatra Mantra? This powerful mantra can be chanted by anyone regardless of gender and age. And the persons who born in Ashwini Nakshatra can chant Ashwini Nakshatra Mantras to get the blessings of their birth star. Ashwini Nakhatra Mantras: Vishnu Sahasranama Sloka for Ashwini …

Vishnu Sahasranama Sloka For Ashwini Nakshatra

138 total views, no views today

138 total views, no views today The Ashwini Nakshatra Sotram From Vishnu Sahasranama is given below : Vishnu Sahasranama Sloka For Ashwini Nakshatra 1st Pada ōṁ viśvaṁ viṣṇurvaṣaṭkārō bhūtabhavyabhavatprabhuḥ | bhūtakr̥dbhūtabhr̥dbhāvō bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ || In Tamil : ஓம் விஷ்வம் விஷ்ணுர்வஸ​ட்காரோ பூதபவ்யபவத்ப்ரபுஃ | பூதக்றுத்பூதப்றுத்பாவோ பூதாத்மா பூதபாவனஃ || How many times to chant Ashwini Nakshatra Stotram from Vishnu Sahasranama? …

Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra

240 total views, no views today

240 total views, no views today The Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra is given below : Om Swetha Varnaaya Vidmahe Sudhaakaraayai Dhimahi Thanno Ashwanau Prachodayaath In Tamil : ஓம் ஸ்வேத வர்ண்யை வித்மஹே சுதாகராயை தீமஹி தன்னோ அச்வநௌ ப்ரசோதயாத் How many times to chant Ashwini Nakshatra Gayatri Mantra? Read it Here… Please follow and like us:

Ashwini Nakshatra Moola Mantra

227 total views, no views today

227 total views, no views today The Ashwini Nakshatra Moola Mantra is given below : Om Hreem Ashwanau Nama In Tamil : ஓம் ஹ்ரீம் அஷ்வநௌ நமஃ How many times to chant Ashwini Nakshatra Moola Mantra? Read it Here..! Please follow and like us: