Tag «sri venkateswara stotram in tamil»

Sri Venkatesa Mangala Stotram/Mangalasasanam

Sri Venkatesa Mangala Stotram/Mangalasasanam Sriyak Kanthaya Kalyana Nidhayaer Nidhayaer Thinaam. Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam Lakshmi Savi Bhrama Loka Sudmu Vibhrama Chakshushe Chakshushe Sarva Lokanam Venkatesaya Mangalam. Sri Venkatadri Srungaya Mangala Baranangraye Mangalaa Naam Nivasaya Srinivasaya Mangalam. Sarva Ava Yava Soundarya Sampada Sarva Chetha Saam Sada Sam Mohana Yasthu Venkatesaya Mangalam. Nithyaya Nirava Dhyaya Sathyananda Chidathmane Sarva Antharathmane Srimad Venkatesaya Mangalam. Swatha …