Sri Venkatesa Mangala Stotram/Mangalasasanam

Sri Venkatesa Mangala Stotram/Mangalasasanam

Sriyak Kanthaya Kalyana Nidhayaer Nidhayaer Thinaam.

Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam

Lakshmi Savi Bhrama Loka Sudmu Vibhrama Chakshushe

Chakshushe Sarva Lokanam Venkatesaya Mangalam.

Sri Venkatadri Srungaya Mangala Baranangraye

Mangalaa Naam Nivasaya Srinivasaya Mangalam.

Sarva Ava Yava Soundarya Sampada Sarva Chetha Saam

Sada Sam Mohana Yasthu Venkatesaya Mangalam.

Nithyaya Nirava Dhyaya Sathyananda Chidathmane

Sarva Antharathmane Srimad Venkatesaya Mangalam.

Swatha Sarva Vidhe Sarva Shakthaye Sarva Saeshine

Sulabhaya Susheelaya Venkatesaya Mangalam.

Parasmai Brahmane Poorna Kaamaya Para Mathmane

Praugnae Para Thathwaaya Venkatesaya Mangalam.

Aakara  Tathwa Masrantha Math Manam Anu Pasyathaam

Athrup Thamrutha Roopaya Venkatesaya Mangalam.

Praya Swcharanou Pumsam Saranath Wena Panina

Krupaya Drusayi Thae Venkatesaya Mangalam.

Dayamrutha Tharanginya Stharangai Athi Seethlai

Apangai Sinchathe Viswam Venkatesaya Mangalam.

Srg Bhoosham Bara Haethee Naam Susha Mavaha Samoorthaye

Sarvarthi Samana Yasthu Venkatesaya Mangalam.

Sri Vaikunta Virakthaya Swami Pushkara Nee Thate

Ramaaya Rama Maa Naya Venkatesaya Mangalam.

Srimath Sundara Jamathru Muni Manasa Vaasine

Sarva Loka Nivasaya Srinivasaya Mangalam.

Mangala Samsana Parair Madacharya Purogamai

Sarvaischa Poorvair Acharyair Samsthru Thayasthu Mangalam.