Tag «venkateswara prapatti pdf»

Sri Venkatesha Prapatti

Sri Venkatesha Prapatti Eesanam Jagothosya Venkatapathe Vishno Paraam Praeya Seem Thadhwak Shasthala Nithya Vasa Rasikam Thathk Shanthi Sam Vardhi Neem Padma Alan Krutha Pani Pallava Yugam Padma Sanas Thaam Sriyam Vath Salyadi Guno Jwalam Bhagava Theem Vande Jagan Maatharam Sreeman Krupajala Nidhae Kritha Sarva Loka Sar Vagna Sakta Natha Vathsala Sarva Saeshin Swamin Susheela Sulabha …