Sri Venkatesha Prapatti

Sri Venkatesha Prapatti

Eesanam Jagothosya Venkatapathe

Vishno Paraam Praeya Seem

Thadhwak Shasthala Nithya Vasa Rasikam

Thathk Shanthi Sam Vardhi Neem

Padma Alan Krutha Pani Pallava Yugam

Padma Sanas Thaam Sriyam

Vath Salyadi Guno Jwalam Bhagava Theem

Vande Jagan Maatharam

Sreeman Krupajala Nidhae Kritha Sarva Loka

Sar Vagna Sakta Natha Vathsala Sarva Saeshin

Swamin Susheela Sulabha Sritha: Parijathah:

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Aa Nupurarpitha Sujatha Sugandhi Pushpa

Sow Rabhya Sow Rabha Karow Sama Sanni Vesow

Sowm Yow Sadanu Bhava Nepi Na Vanu Bhav Yow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Papadhye

Sad Yo Vikasi Samu Dith Vara Saandra Raga

Sou Rabhya Nir Bhara Saro Ruha Soumya Vaar Tham

Sam Yakshu Sahasa Padeshu Vi Lekha Yan Thow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Reka Mayad Waja Sudha Kala Saatha Patra

Vajraam Kru Sam Buruha Kalpaka Sanka Chakrai

Bhaw Yai Ralankrutha Thalow Paratha Thva Chinnai

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Thamro Dara Dyuthi Para Jitha Padma Raagow

Baahyair Mahobhi Rabhi Bhootha Mahendra Neelow

Udhyan Nakham Subhi Rudastha Sasaan Ka Bhasow

Sree Venkatessa Charanow Saranam Prapadhye

Saprema Bheethi Kamala Kara Palla Vabhyam

Sam Vaha Nepi Sapadik Lama Mada Dhanow

Kantha Vavaang Maanasa Go Chara Sow Kumaar Yow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Lakshmee Maheetha Dhanu Roopa Nijanu Bhava

Neela Di Divya Mahi Sheekara Palla Vanam

Aa Runya Sankra Manatha Kila Saandra Raagow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Nithya Naama Dvidhi Siva Di Kireeta Koti

Prath Yup Tha Deepta Navarathna Ma Hapra Rohai

Nee Raja Na Vidhi Mudara Mupada Dhanow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Vish No Pade Parama Ithy Uditha Prasam Sow

Yow Madhwa Uthsa Ithi Bhogya Tha Yap Yu Paath Thow

Bhoo Yastha Thethi Thava Paani Thala Pradish Tow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Parthaaya Thath Sa Drusa Saara Thina Thva Yaiva

Yow Darshi Thow Swa Chara Now Saranam Vra Jethi

Sho Yopi Mah Yami Ha Thow Kara Darsi Thow The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Man Moordhni Kaali Ya Pane Vika Taata Veshu

Sree Venkatadri Sikhare Sirasi Sru Thee Naam

Chi Thep Yana Nya Manasam Sa Mama Hi Thow The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Amlana Dhrushya Dava Neethala Keerna Push Pow

Sree Venkatadri Sikhara Bhara Naaya Manow

Aanandi Thaakila Mano Naya Now Thavai Thow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Praya Prapanna Janatha Prathama Vaagah Yow

Mathus Thana Viva Sisora Mruthaya Manow

Prap Thow Paras Para Thulama Thulan Tha Row The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sath Votha Raissa Thatha Sevya Padam Bujena

Sam Sara Tharaka Daya Dra Drugan Chalena

Soum Yopa Yanthru Muninama Madar Shithow The

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadhye

Sree Sa Sriya Ghati Kaya Thvadu Paya Bhavae

Prap Ye Thvayi Swaya Mupeya Thayas Puranthya

Nithya Srithaya Nira Vadya Gunaaya Thubhyam

Syam Kin Karoo Vrisha Gireesa Naja Thu Mahyam