விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே | Vinayagane Vinai Theerpavane Lyrics

விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே | Vinayagane Vinai Theerpavane Lyrics

Vinayagane Vinai Theerpavane Lyrics in Tamil from Vinayagar Songs. Vinayagane Vinai Theerpavane Song Tamil Lyrics for Vinayagar Chaturthi.

விநாயகனே வெவ்வினையை
வேரறுக்க வல்லான்
விநாயகனே வேட்கை
தணிவிப்பான்

விநாயகனே விண்ணிற்கும்
மண்ணிற்கும் நாதனுமான்
தன்மையினால் கண்ணீர்
பனிர்விர் கனிந்து

விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே
விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே
வேழ முகத்தோனே ஞான முதல்வனே
விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே

குணாநிதியே குருவே சரணம்
குணாநிதியே குருவே சரணம்
குறைகள் களைய இதுவே தருணம்
குறைகள் களைய இதுவே தருணம்

விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே
வேழ முகத்தோனே ஞான முதல்வனே
விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே

உமாபதியே உலகம் என்றாய்
ஒரு சுற்றினிலே வலமும் வந்தாய்
உமாபதியே உலகம் என்றாய்
ஒரு சுற்றினிலே வலமும் வந்தாய்

கணநாதனே மாங்கனியை உண்டாய்
கணநாதனே மாங்கனியை உண்டாய்
கதிர்வேலனின் கருத்தில் நின்றாய்
கதிர்வேலனின் கருத்தில் நின்றாய்

விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே
வேழ முகத்தோனே ஞான முதல்வனே
விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே