108 Names Of Lord Hayagriva

108 Names Of Lord Hayagriva

No English Name Mantra
1 Om Hayagrivaya Namah।
2 Om Mahavishnave Namah।
3 Om Keshavaya Namah।
4 Om Madhusudanaya Namah।
5 Om Govindaya Namah।
6 Om Pundarikakshaya Namah।
7 Om Vishnave Namah।
8 Om Vishvambharaya Namah।
9 Om Haraye Namah।
10 Om Adityaya Namah।
11 Om Sarvavagishaya Namah।
12 Om Sarvadharaya Namah।
13 Om Sanatanaya Namah।
14 Om Niradharaya Namah।
15 Om Nirakaraya Namah।
16 Om Nirishaya Namah।
17 Om Nirupadravaya Namah।
18 Om Niranjanaya Namah।
19 Om Nishkalankaya Namah।
20 Om Nityatriptaya Namah।
21 Om Niramayaya Namah।
22 Om Chidanandamayaya Namah।
23 Om Sakshine Namah।
24 Om Sharanyaya Namah।
25 Om Shubhadayakaya Namah।
26 Om Shrimate Namah।
27 Om Lokatrayadhishaya Namah।
28 Om Shivaya Namah।
29 Om Saraswatipradaya Namah।
30 Om Vedoddhartre Namah।
31 Om Vedanidhaye Namah।
32 Om Vedavedyaya Namah।
33 Om Puratanaya Namah।
34 Om Purnaya Namah।
35 Om Purayitre Namah।
36 Om Punyaya Namah।
37 Om Punyakirtaye Namah।
38 Om Paratparaya Namah।
39 Om Paramatmane Namah।
40 Om Parasmai Jyotishe Namah।
41 Om Pareshaya Namah।
42 Om Paragaya Namah।
43 Om Paraya Namah।
44 Om Sakalopanishadvedyaya Namah।
45 Om Nishkalaya Namah।
46 Om Sarvashastrakrite Namah।
47 Om Akshamalajnanamudrayuktahastaya Namah।
48 Om Varapradaya Namah।
49 Om Puranapurushaya Namah।
50 Om Shreshthaya Namah।
51 Om Sharanyaya Namah।
52 Om Parameshwaraya Namah।
53 Om Shantaya Namah।
54 Om Dantaya Namah।
55 Om Jitakrodhaya Namah।
56 Om Jitamitraya Namah।
57 Om Jaganmayaya Namah।
58 Om Jaramrityuharaya Namah।
59 Om Jivaya Namah।
60 Om Jayadaya Namah।
61 Om Jadyanashanaya Namah।
62 Om Japapriyaya Namah।
63 Om Japastutyaya Namah।
64 Om Japakrite Namah।
65 Om Priyakrite Namah।
66 Om Vibhave Namah।
67 Om Vimalaya Namah।
68 Om Vishvarupaya Namah।
69 Om Vishvagoptre Namah।
70 Om Vidhistutaya Namah।
71 Om Vidhivishnushivastutyaya Namah।
72 Om Shantidaya Namah।
73 Om Shantikarakaya Namah।
74 Om Shreyahpradaya Namah।
75 Om Shrutimayaya Namah।
76 Om Shreyasam Pataye Namah।
77 Om Ishwaraya Namah।
78 Om Achyutaya Namah।
79 Om Anantarupaya Namah।
80 Om Pranadaya Namah।
81 Om Prithivipataye Namah।
82 Om Avyaktavyaktarupaya Namah।
83 Om Sarvasakshine Namah।
84 Om Tamopaghne Namah।
85 Om Ajnananashakaya Namah।
86 Om Jnanine Namah।
87 Om Purnachandrasamaprabhaya Namah।
88 Om Jnanadaya Namah।
89 Om Vakpataye Namah।
90 Om Yogine Namah।
91 Om Yogishaya Namah।
92 Om Sarvakamadaya Namah।
93 Om Yogarudhaya Namah।
94 Om Mahapunyaya Namah।
95 Om Punyakirtaye Namah।
96 Om Amitraghne Namah।
97 Om Vishvasakshine Namah।
98 Om Chidakaraya Namah।
99 Om Paramanandakarakaya Namah।
100 Om Mahayogine Namah।
101 Om Mahamaunine Namah।
102 Om Munishaya Namah।
103 Om Shreyasam Nidhaye Namah।
104 Om Hansaya Namah।
105 Om Paramahansaya Namah।
106 Om Vishvagoptre Namah।
107 Om Viraje Namah।
108 Om Swaraje Namah।