Tag «108 names of hindu gods»

108 Names Of Goddess Santana Lakshmi

108 Names Of Goddess Santana Lakshmi No English Name Mantra 1 Om Hrim Shrim Klim Santanalakshmyai Namah। 2 Om Hrim Shrim Klim Asuraghnyai Namah। 3 Om Hrim Shrim Klim Architayai Namah। 4 Om Hrim Shrim Klim Amritaprasave Namah। 5 Om Hrim Shrim Klim Akararupayai Namah। 6 Om Hrim Shrim Klim Ayodhyayai Namah। 7 Om Hrim …

108 Names Of Goddess Gaja Lakshmi

108 Names Of Goddess Gaja Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Hrim Klim Gajalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Hrim Klim Anantashaktyai Namah। 3 Om Shrim Hrim Klim Ajneyayai Namah। 4 Om Shrim Hrim Klim Anurupayai Namah। 5 Om Shrim Hrim Klim Arunakrityai Namah। 6 Om Shrim Hrim Klim Avachyayai Namah। 7 Om …

108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi

108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Klim Dhanyalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Klim Anandakrityai Namah। 3 Om Shrim Klim Aninditayai Namah। 4 Om Shrim Klim Adyayai Namah। 5 Om Shrim Klim Acharyayaie Namah। 6 Om Shrim Klim Abhayayai Namah। 7 Om Shrim Klim Ashakyayai Namah। 8 Om …

108 Names Of Lord Hayagriva

108 Names Of Lord Hayagriva No English Name Mantra 1 Om Hayagrivaya Namah। 2 Om Mahavishnave Namah। 3 Om Keshavaya Namah। 4 Om Madhusudanaya Namah। 5 Om Govindaya Namah। 6 Om Pundarikakshaya Namah। 7 Om Vishnave Namah। 8 Om Vishvambharaya Namah। 9 Om Haraye Namah। 10 Om Adityaya Namah। 11 Om Sarvavagishaya Namah। 12 Om …