108 Names of Lord Krishna in English

108 Names of Lord Krishna

 1. Om Shri Krishnaya Namaha
 2. Om Kamala Nathaya Namaha
 3. Om Vaasudevaya Namaha
 4. Om Sanatanaya Namaha
 5. Om Vasu devatma jaaya Namaha
 6. Om Punyaya Namaha
 7. Om Lila-Manusha-Vigrahaya Namaha
 8. Om Shrivatsa Kausthubha-Dharaya Namaha
 9. Om Yashoda-Vatsalaya Namaha
 10. Om Haraye Namaha
 11. Om Chaturbhujatta-Chakrasi-Gada-Shankadhyayudhaya Namaha
 12. Om Devaki Nandanaya Namaha
 13. Om Shrisaya Namaha
 14. Om Nandagopa Priyatmajaya Namaha
 15. Om Yamunavega Samharine Namaha
 16. Om Balabhadra Priyanujaya Namaha
 17. Om Putana Jivita Haraya Namaha
 18. Om Shakatasura Bhanjanaya Namaha
 19. Om Nandavraja Jana Nandine Namaha
 20. Om Sachidananda Vigrahaya Namaha
 21. Om Navanita Viliptangaya Namaha
 22. Om Navanita Nataya Namaha
 23. Om Anaghaya Namaha
 24. Om Navanita Navaharaya Namaha
 25. Om Muchukunda Prasadakaya Namaha
 26. Om Shodasha Sthri Sahasreshaya Namaha
 27. Om Tribhangi Lalitakritaye Namaha
 28. Om Sukavag Amritabhdhindave Namaha
 29. Om Govindaya Namaha
 30. Om Yoginam Pataye Namaha
 31. Om Vatsa Vatacharaya Namaha
 32. Om Anantaya Namaha
 33. Om Dhenukasura Mardanaya Namaha
 34. Om Trinikrita Trinavartaya Namaha
 35. Om Yamalarjuna Bhanjanaya Namaha
 36. Om Uttala Talabhettre Namaha
 37. Om Tamala Shyamala Kritaye Namaha
 38. Om Gopa Gopishvaraya Namaha
 39. Om Yogine Namaha
 40. Om Koti Surya Samaprabhaya Namaha
 41. Om Ilapataye Namaha
 42. Om Parasmai Jyotishe Namaha
 43. Om Yadavendraya Namaha
 44. Om Yadudvahaya Namaha
 45. Om Vanamaline Namaha
 46. Om Pita Vasase Namaha
 47. Om Parijatapa Harakaya Namaha
 48. Om Govardhanachalo Dhartre Namaha
 49. Om Gopalaya Namaha
 50. Om Sarva Palakaya Namaha
 51. Om Ajaya Namaha
 52. Om Niranjanaya Namaha
 53. Om Kama Janakaya Namaha
 54. Om Kancha Lochanaya Namaha
 55. Om Madhughne Namaha
 56. Om Mathura Nathaya Namaha
 57. Om Dvaraka Nayakaya Namaha
 58. Om Baline Namaha
 59. Om Brindavananta Sancarine Namaha
 60. Om Tulasidama Bhushanaya Namaha
 61. Om Syamantaka Maner Hartre Namaha
 62. Om Nara Narayanatmakaya Namaha
 63. Om Kubja Krishtambaradharaya Namaha
 64. Om Mayine Namaha
 65. Om Paramapurushaya Namaha
 66. Om Mushtikasura Chanura Mallayudha-Visharadaya Namaha
 67. Om Samsara Vairine Namaha
 68. Om Kamsaraye Namaha
 69. Om Muraraye Namaha
 70. Om Narakantakaya Namaha
 71. Om Anadi Brahmacharine Namaha
 72. Om Krishna Vyasana Karshakaya Namaha
 73. Om Shishupala Shirascettre Namaha
 74. Om Duryodhana Kulantakaya Namaha
 75. Om Vidurakrura Varadaya Namaha
 76. Om Vishvarupa Pradarshakaya Namaha
 77. Om Satyavache Namaha
 78. Om Satya Sankalpaya Namaha
 79. Om Satyabhama Rataya Namaha
 80. Om Jayine Namaha
 81. Om Subhadra Purvajaya Namaha
 82. Om Vishnava Namaha
 83. Om Bhishma Mukti Pradayakaya Namaha
 84. Om Jagadgurave Namaha
 85. Om Jagannathaya Namaha
 86. Om Venunada Visharadaya Namaha
 87. Om Vrishabhasura Vidhvamsine Namaha
 88. Om Banasura Karantakaya Namaha
 89. Om Yudhisthira Pratishthatre Namaha
 90. Om Barhi Barhavatamsakaya Namaha
 91. Om Parthasarathaye Namaha
 92. Om Avyaktaya Namaha
 93. Om Gitamrita Mahodadhaye Namaha
 94. Om Kaliyaphani Manikya Ranjita Shri Padambhujaya Namaha
 95. Om Damodaraya Namaha
 96. Om Yajnabhoktre Namaha
 97. Om Danavendra Vinashakaya Namaha
 98. Om Narayanaya Namaha
 99. Om Parabrahmane Namaha
 100. Om Pannagashana Vahanaya Namaha
 101. Om Jalakridasamashakta Gopi Vastrapaharakaya Namaha
 102. Om Punya-Shlokaya Namaha
 103. Om Tirthapadaya Namaha
 104. Om Vedavedyaya Namaha
 105. Om Dayanidhaye Namaha
 106. Om Sarva Bhutatmakaya Namaha
 107. Om Sarvagraha Rupine Namaha
 108. Om Paratparaya Namaha