108 Names Of Lord Sani Dev

108 Names Of Lord Sani Dev

Sanaischara Om Shri Shanaishcharaya Namah।
Shanta Om Shantaya Namah।
Sarvabhishta-pradayin Om Sarvabhishtapradayine Namah।
Sharanya Om Sharanyaya Namah।
Varenya Om Varenyaya Namah।
Sarvesha Om Sarveshaya Namah।
Saumya Om Saumyaya Namah।
Suravandhaya Om Suravandyaya Namah।
Suralokaviharin Om Suralokaviharine Namah।
Sukhasanopavishta Om Sukhasanopavishtaya Namah।
Sundara Om Sundaraya Namah।
Ghana Om Ghanaya Namah।
Ghanarupa Om Ghanarupaya Namah।
Ghanabharanadharin Om Ghanabharanadharine Namah।
Ghanasaravilepa Om Ghanasaravilepaya Namah।
Khadyota Om Khadyotaya Namah।
Manda Om Mandaya Namah।
Mandacheshta Om Mandacheshtaya Namah।
Mahaniyagunatman Om Mahaniyagunatmane Namah।
Martyapavanapada Om Martyapavanapadaya Namah।
Mahesha Om Maheshaya Namah।
Chayaputra Om Chhayaputraya Namah।
Sharva Om Sharvaya Namah।
Shatatuniradharin Om Shatatuniradharine Namah।
Charasthirasvabhava Om Charasthirasvabhavaya Namah।
Achanchala Om Achanchalaya Namah।
Nilavarna Om Nilavarnaya Namah।
Nitya Om Nityaya Namah।
Nilanjananibha Om Nilanjananibhaya Namah।
Nilambaravibhushana Om Nilambaravibhushanaya Namah।
Nishchala Om Nishchalaya Namah।
Vedya Om Vedyaya Namah।
Vidhirupa Om Vidhirupaya Namah।
Virodhadharabhumi Om Virodhadharabhumaye Namah।
Bhedaspadasvabhava Om Bhedaspadasvabhavaya Namah।
Vajradeha Om Vajradehaya Namah।
Vairagyada Om Vairagyadaya Namah।
Vira Om Viraya Namah।
Vitarogabhaya Om Vitarogabhayaya Namah।
Vipatparamparesha Om Vipatparampareshaya Namah।
Vishvavandya Om Vishvavandyaya Namah।
Gridhnavaha Om Gridhnavahaya Namah।
Gudha Om Gudhaya Namah।
Kurmanga Om Kurmangaya Namah।
Kurupin Om Kurupine Namah।
Kutsita Om Kutsitaya Namah।
Gunadhya Om Gunadhyaya Namah।
Gochara Om Gocharaya Namah।
Avidhyamulanasha Om Avidyamulanashanaya Namah।
Vidhyaavidhyasvarupin Om Vidyavidyasvarupine Namah।
Ayushyakarana Om Ayushyakaranaya Namah।
Apaduddhartr Om Apadurddhatre Namah।
Vishnubhakta Om Vishnubhaktaya Namah।
Vishin Om Vishine Namah।
Vividhagamavedin Om Vividhagamavedine Namah।
Vidhistutya Om Vidhistutyaya Namah।
Vandhya Om Vandyaya Namah।
Virupaksha Om Virupakshaya Namah।
Varishtha Om Varishthaya Namah।
Garishtha Om Garishthaya Namah।
Vajramkushaghara Om Vajrankushadharaya Namah।
Varadabhayahasta Om Varadabhayahastaya Namah।
Vamana Om Vamanaya Namah।
Jyeshthapatnisameta Om Jyeshthapatnisametaya Namah।
Shreshtha Om Shreshthaya Namah।
Mitabhashin Om Mitabhashine Namah।
Kashtaughanashakartr Om Kashtaughanashakartre Namah।
Pushtida Om Pushtidaya Namah।
Stutya Om Stutyaya Namah।
Stotragamya Om Stotragamyaya Namah।
Bhaktivashya Om Bhaktivashyaya Namah।
Bhanu Om Bhanave Namah।
Bhanuputra Om Bhanuputraya Namah।
Bhavya Om Bhavyaya Namah।
Paavana Om Pavanaya Namah।
Dhanurmandalasamstha Om Dhanurmandalasamsthaya Namah।
Dhanada Om Dhanadaya Namah।
Dhanushmat Om Dhanushmate Namah।
Tanuprakashadeha Om Tanuprakashadehaya Namah।
Tamasa Om Tamasaya Namah।
Asheshajanavandya Om Asheshajanavandyaya Namah।
Visheshaphaladayin Om Visheshaphaladayine Namah।
Vashikritajanesha Om Vashikritajaneshaya Namah।
Pashunam Pati Om Pashunam Pataye Namah।
Khechara Om Khecharaya Namah।
Khagesha Om Khageshaya Namah।
Ghananilambara Om Ghananilambaraya Namah।
Kathinyamanasa Om Kathinyamanasaya Namah।
Aryaganastutya Om Aryaganastutyaya Namah।
Nilachchhatra Om Nilachchhatraya Namah।
Nitya Om Nityaya Namah।
Nirguna Om Nirgunaya Namah।
Gunatman Om Gunatmane Namah।
Niramaya Om Niramayaya Namah।
Nindya Om Nindyaya Namah।
Vandaniya Om Vandaniyaya Namah।
Dhira Om Dhiraya Namah।
Divyadeha Om Divyadehaya Namah।
Dinartiharana Om Dinartiharanaya Namah।
Dainyanashakara Om Dainyanashakaraya Namah।
Aryajanaganya Om Aryajanaganyaya Namah।
Krura Om Kruraya Namah।
Kruracheshta Om Kruracheshtaya Namah।
Kamakrodhakara Om Kamakrodhakaraya Namah।
Kalatraputra-shatrutvakarana Om Kalatraputrashatrutvakaranaya Namah।
Pariposhitabhakta Om Pariposhitabhaktaya Namah।
Parabhitihara Om Parabhitiharaya Namah।
Bhaktasanghamano-bhishtaphalada Om Bhaktasanghamanoabhishtaphaladaya Namah।